Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:153 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Rette vedkommende: Utviklingsministeren
Besvart: 31.10.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Norge er en partner for Uganda i utviklingen av landets oljeforekomster. Parlamentet i landet er nå i avslutningsfasen med å vedta viktige lover for forvaltningen av petroleumsressursene. Lovforslagene har betydelige mangler, blant annet svært vide fullmakter for regjeringsmedlemmer, manglende gjennomsiktighet, liten parlamentarisk kontroll og store hull i beskyttelsen av miljøet og sosiale rettigheter.
Vil utenriksministeren bidra til at disse temaene blir tatt opp bilateralt?

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Ja, jeg vil ta opp de temaene representanten Gitmark nevner i mine framtidige samtaler med Ugandas myndigheter.

Norge og Uganda startet i 2009 et femårig samarbeidsprogram for petroleumssektoren under Olje for Utvikling. Programmet dekker tre pilarer: ressursforvaltning, inntektsforvaltning og miljøforvaltning.

Norge har gjennom Olje for Utviklingsprogrammet bidratt til utarbeidelsen av de to petroleumslovene som nå ligger til behandling i parlamentet. Fra norsk side er det gitt klare råd om ivaretakelse av de forhold som representanten Gitmark trekker frem. Vi har også flere ganger forklart tydelig hvor mye større grad av åpenhet det er rundt det norske petroleumsregimet.

I tillegg til å bidra med direkte rådgivning for utarbeidelsen av de to lovene, har Norge gjennom ambassaden i Kampala hatt løpende kontakt med parlamentet gjennom møter med medlemmer av Komiteen for Naturressurser, Komiteen for Nasjonal Økonomi og med Parlamentarisk Forum for Olje og Gass. Gjennom deling av norske erfaringer og kunnskap har hensikten vært å bidra til en informert diskusjon om petroleumsforvaltning og lovverk. Det vil vi fortsette med.

Ett av Olje for Utviklingsprogrammets hovedformål er at beslutningstakere og øvrige myndigheter holdes ansvarlig for forvaltningen av landets petroleumsressurser.

Mangel på informasjon og kunnskap om petroleumsforvaltning er imidlertid en stor utfordring i Uganda. Dette vanskeliggjør en informert diskusjon, også om petroleumslovene. I tillegg til aktivt pådriverarbeid overfor parlamentet støtter derfor Norge en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. En rekke møter og seminarer har den siste tiden vært initiert og organisert av sivilsamfunnsorganisasjoner for å diskutere lovforslagene. Også parlamentarikere og øvrig politisk ledelse har vært deltatt i dette. Norge har hele tiden oppmuntret og lagt til rette for slik debatt, og har også deltatt i diskusjonene. Democratic Governance Facility som finansieres blant annet av Norge, gjennomførte nylig en samling for å harmonisere posisjoner og oppnå konsensus omkring petroleumsloven. Rundt 200 parlamentarikere, i tillegg til ministre og sivilt samfunn deltok. Som et resultat ligger det an til positive endringer i lovforslagene når det gjelder informasjonstilgang, parlamentarisk tilsynsmyndighet, styrking av miljøhensyn, samt sivilsamfunns rolle.

Behandlingen av de to petroleumslovene har fulgt normal prosedyre, og ligger nå til endelig vedtak i parlamentet. Således er lovforslagene ikke lenger under regjeringens kontroll. I lys av de initiativ og kontakter som er nevnt ovenfor og det faktum at lovene nå ligger til behandling i parlamentet, anser jeg det ikke på det nåværende tidspunkt som hensiktsmessig å ta opp temaene som Gitmark belyser bilateralt med den ugandiske regjeringen.

Vi vil gjennom ambassaden i Kampala, fortsette å fremheve betydningen av transparens, stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene for petroleumssektoren overfor myndighetene i Uganda. Norge vil også fortsette juridisk bistand i den videre prosessen blant annet med å utarbeide forskrifter til lovene etter at de er vedtatt, samt bidra til forsvarlig oppfølging og implementering. Dette gjelder også for miljøsiden av petroleumsvirksomheten. Petroleumsloven har kryssreferanser til «The National Environment Act». Norge vil bidra med ekspertise til revideringen av denne loven, samtidig som vi også samarbeider med ugandiske miljømyndigheter for å øke kompetansen for å sikre ivaretakelse av miljøet som del av petroleumssektoren.

Olje for Utviklingsprogrammet er i dag basert på teknisk og faglig rådgivning. Gjennom vår eksperters innspill og rådgivning kan vi synliggjøre fordeler og ulemper ved de beslutninger som tas, Føringene for Olje for Utviklingsprogrammet er samtidig veldig klare på at det er Uganda selv som må bestemme hvordan landet vil organisere sin nasjonale petroleumssektor. Som jeg har redegjort for ovenfor, har vi fra norsk side lagt stor vekt på, og brukt mye ressurser på å få frem de forholdene representanten Gitmark tar opp. Jeg ser ingen grunn til å legge skjul på at jeg gjerne skulle sett at ugandiske myndigheter sterkere hadde ivaretatt disse forholdene i det lovutkastet som nå er til behandling.

OfU er nå gjenstand for en evaluering. Hvordan vi enda mer effektivt kan fremme åpenhetsagendaen i OfU, vil være noe jeg vil legge sterk vekt på i den videre utviklingen av programmet.

Jeg viser for øvrig til skriftlig spørsmål nr. 1407 (2011-2012) fra representanten Gitmark, og mitt svar på dette.