Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:155 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 30.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I skatteamnestisaken som har versert i TV2 den siste tiden har finansministeren uttalt at han anser at saken går i orden fordi SKD og statsadvokaten har grepet inn.
Men hvilket handlingsrom har finansministeren til å agere hvis en skatteenhet fortolker reglene feil ifht. lovgivers intensjon?

Begrunnelse

Det bes besvart hvilke virkemidler finansministeren eventuelt har, om han kan han benytte rundskriv og generelt hvilke virkemidler man har når byråkratiet opptrer i strid med intensjoner.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Innledningsvis vil jeg presisere at jeg ikke har uttalt at ”saken går i orden fordi SKD og statsadvokaten har grepet inn”. Jeg har kun uttalt at Skatteetaten følger den videre saksbehandlingen og at jeg har merket meg at overordnet påtalemyndighet i et intervju har sagt at de ville be Østfold politidistrikt om få overført det aktuelle sakskomplekset for en gjennomgang. Jeg er fornøyd med at overordnet påtalemyndighet nå ser nærmere på henleggelsen av straffesaken.

Organiseringen av ligningsmyndighetene er regulert i ligningsloven kapittel 2. Selv om Finansdepartementet ikke er en del av ligningsmyndighetene, er både skattekontorene og Skattedirektoratet underlagt departementets alminnelige styrings- og instruksjonsrett. I medhold av instruksjonsmyndigheten kan departementet både gi nærmere forskrifter med hjemmel i lov eller gi fortolkningsuttalelser som underordnet etat plikter å følge. Fortolkningsuttalelser vil særlig være aktuelt dersom det oppstår usikkerhet omkring forståelsen av regelverk på skatte- eller avgiftsområdet, eller departementet ser at regelverksfortolkningen i etaten ikke er konsekvent. Etaten kan også på eget initiativ be departementet om en fortolkningsuttalelse. Både fortolkningsuttalelser og forskrifter gitt med hjemmel i lov, kan bidra til at lovgivers intensjoner følges.

Det er likevel et viktig prinsipp at departementet ikke kan instruere Skatteklagenemnda eller Riksskattenemnda i deres lovanvendelse. Nemndene er uavhengige. Skatteklagenemnda er følgelig ikke pliktig til å følge den rettsoppfatning som departementet eller Skattedirektoratet har gitt uttrykk for. Skattedirektoratet kan imidlertid i visse tilfeller kreve at Riksskattenemnda overprøver Skatteklagenemndas vedtak. Videre kan departementet bringe klagenemndenes avgjørelser inn for domstolene for å avklare rettstilstanden og sørge for en ensartet praksis av regelverket.

Er det tvil om hvordan loven er å forstå, kan departementet også fremme lovendringsforslag for Stortinget.