Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:160 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 31.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Statsråden vil i løpet av de nærmeste dagene bli formelt forelagt Statsbyggs forslag til teknisk løsning for flytting av Norges Veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet fra Adamstuen i Oslo til ÅS. Det er grunn til å anta at prosjektet blir langt dyrere enn Stortingsflertallet la til grunn for å vedta å starte en flytteprosess. En redelig prosess frem mot endelig vedtak om flytting krever alternativer .
Hvor mye ville det kostet å oppruste NVH/VI på Adamstuen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse. Representanten spør om hva det ville ha kostet å oppruste Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) på Adamstua.

Som grunnlag for Stortingets vedtak om flytting og samorganisering av Norges veterinærhøgskole og flytting av Veterinærinstituttet til Ås ble det gjennomført en konseptvalgvurdering som senere ble kvalitetssikret av eksterne konsulenter (KS1). I denne vurderingen ble alternative lokaliseringer og tilknytningsformer vurdert, herunder samorganisering med UiO og fortsatt lokalisering på Adamstua. Regjeringen besluttet at NVH og VI skulle samlokaliseres på Ås og at NVH skulle samorganiseres med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) i et nytt og slagkraftig grønt universitet. På bakgrunn av Stortingets vedtak 17. april 2008 (Innst. S. nr. 176 (2007–2008) om å flytte NVH/VI til Ås har prosjektet blitt utviklet videre hos Statsbygg.

Jeg har på bakgrunn av Stortingets vedtak om flytting til Ås, ikke vurdert kostnadene ved å oppruste NVH/VI på Adamstua.

Det har vært arbeidet med realisering av et nytt universitet på Ås siden 2008 med stor deltagelse fra brukerne ved de tre institusjonene. Forprosjektet for det nye universitetet og VI forelå 29. oktober 2012. Forprosjektet skal nå til ekstern kvalitetssikring (KS2).

Forprosjektet er basert på de brukerkrav og arealbehov som kom fram i KS1. I tillegg har det kommet økte krav til institusjonene som følge av nye smittemessige utfordringer når det gjelder sikkerhet og trygghet for dyr og mennesker, og strengere miljø- og energikrav.

Det er ikke foretatt endringer i prosjektet ut over dette, tvert imot er det arbeidet for komprimerte og samorganiserte løsninger, som samtidig tilfredsstiller de utfordringer som en så komplisert og teknisk avansert bygningsmasse krever.

Dagens lokaler på Adamstua vil ikke tilfredsstille framtidas behov, og regjeringen vil uansett lokalisering måtte forvente å gjøre investeringer på linje med de som legges til grunn for prosjektet. Det kan også bemerkes at det både for VI og NVH på grunn av beliggenhet og areal, ikke kan forventes å oppnå de samme høye kravene til sikkerhet og trygghet for mat og dyr som en kan oppnå ved flytting til Ås.