Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:161 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det har den senere tid kommet frem at familievoldssaker blir henlagt i 7 av 10 tilfeller på grunn av bevisets stilling. Det er et urovekkende høyt tall og rettssikkerheten til utsatte ofre er svært lav. Hvert politidistrikt skal ha en familievoldskoordinator, og i april 2012 kom det frem i en rapport fra POD at disse i liten grad brukes fullt ut til dette arbeidet.
Hva er årsaken til dette sett i sammenheng med høy henleggelsesprosent, og hva gjør ministeren for å sikre at denne ressursen brukes fullt ut?

Begrunnelse

Regjeringen kom i januar 2012 med en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dessverre er dette nok et eksempel på at regjeringen har planer, men liten handlekraft, når så mange som 70 pst. av sakene blir henlagt på grunn av bevisets stilling. Justisdepartementet har varslet mer ressurser til forskning på feltet, og det er bra. Likevel trengs det strakstiltak nå. Familievoldskoordinatorene som faktisk innehar mye av den kompetansen som etterspørres, må brukes til det de er satt til. Politiet må prioritere saker som omhandler vold i nære relasjoner. Mange av ofrene lever i konstant frykt, og tidlig intervensjon og tiltak er nødvendig for å sikre at de får den hjelpen de trenger.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis understreke at det er en målsetting om at flest mulig av denne type saker etterforskes, oppklares og at de ansvarlige bringes for retten.

Årsakene til at anmeldelser ender med henleggelse er imidlertid et sammensatt bilde hvor sakens bevismessige stilling er en av de viktigste faktorene. Dette er noe som vurderes konkret i den enkelte sak av påtalemyndigheten som har ansvaret for behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet.

En styrking av politiets kompetanse og ressurser til etterforsking er viktig for å sikre en gjennomgående god behandling av familievoldssakene. Det er i dette perspektivet man må se ordningen med familievoldskoordinatorer som ble innført i 2002. Alle politidistrikt ble da bedt om å etablere en ordning med familievoldskoordinatorer, for på den måten å bidra til en bedre håndtering av familievoldssaker, herunder beskyttelse av voldsutsatte og bedre samhandling med andre etater og organisasjoner som kan tilby hjelp, jf. Politidirektoratets «Instruks for behandling av voldssaker i nære relasjoner» av 15.04.2002 samt Rundskriv 02/018 av 23.04.2002 om «Familievoldskoordinatorer».

Den nære relasjonen mellom offer og gjerningsperson gir disse sakene en dimensjon som krever særskilt innsikt, forståelse og ikke minst empati fra politiets side. Familievoldskoordinatorene i politiet innehar slik kompetanse.

Styringssignalene fra departementet til Politidirektoratet er entydige mht. at arbeidet med vold i nære relasjoner skal gis høy prioritet. Ordningen med familievolds-koordinatorer i full stilling og egne team i de store politidistriktene inngår som en viktig del av denne prioriteringen og har vært og er tema i styringsdialogen mellom departementet og Politidirektoratet.

Pålegget om familievoldskoordinatorer i 100 prosent stilling er presisert av Politidirektoratet skriftlig i disponeringsskrivet til politidistriktene for inneværende år og på politisjefmøtet 20.03.2012.

Det gjennomføres nå en bred evaluering av politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Evalueringen, som skal ferdigstilles i løpet av desember 2012, vil danne grunnlaget for videreutvikling av politiets arbeid med vold i nære relasjoner, herunder ordningen med familievoldskoordinatorer.

For ytterligere å styrke innsatsen på dette feltet har Justis- og beredskapsdepartementet igangsatt et arbeid med en melding til Stortinget om vold i nære relasjoner, som er planlagt fremmet i løpet av vårsesjonen 2013. Behovet for eventuelle nye eller supplerende tiltak vil bli vurdert i denne.