Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:163 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I Prop. 1. S (2012-2013) Samferdselsdepartementet ser vi under Kap. 1320 post 30 at statens andel investeringsmidler til store prosjekter på riksvegene er på 3,6 mrd. kroner.
Mitt spørsmål til statsråden er hvor mye fylkene har bevilget i egne investeringsmidler til tilsvarende post til de fylkesvegene som i 2009 ble overført fra staten?

Begrunnelse

I svaret ønskes summene inflasjonsjustert, fordelt på fylker og år.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I statsbudsjettet for 2013 er 7,9 milliarder kr. foreslått til investeringer på riksvegnettet. Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over de totale fylkeskommunale bevilgningene til investeringer på fylkesvegnettet det enkelte år. Etterfølgende tabell gir imidlertid en oversikt over fylkeskommunale investeringsmidler (ekskl. rassikring) som Statens vegvesen har omsatt på vegne av fylkeskommunene i 2010 og 2011, omregnet til 2012-prisnivå med Finansdepartementets budsjettindekser. Videre inngår foreløpige prognoser for 2012. Det foreligger ikke oversikter over omsetningen fordelt på ulike tiltakstyper, slik som i riksvegbudsjettet. Følgelig er det ikke mulig å anslå hvor stor andel som er benyttet til store prosjekter.

Mill. 2012-kr

Fylke 2010 1) 2011 1) 2012 2)

Østfold 159 125 125

Akershus 127 241 211

Oslo 0 0 0

Hedmark 160 187 214

Oppland 240 186 185

Buskerud 297 294 235

Vestfold 140 52 54

Telemark 141 220 104

Aust-Agder 70 65 102

Vest-Agder 199 165 108

Rogaland 378 413 457

Hordaland 820 921 909

Sogn og Fjordane 484 519 678

Møre og Romsdal 262 178 385

Sør-Trøndelag 200 325 413

Nord-Trøndelag 211 296 325

Nordland 501 655 519

Troms 304 271 292

Finnmark 134 150 128

Sum 4 826 5 263 5 444

1) Inkl. merverdiavgift (som fylkeskommunene få kompensert).

2) For de fleste fylkeskommunene er prognosen inkl. merverdiavgift.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format