Skriftlig spørsmål fra Kari Storstrand (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:165 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 31.10.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Kari Storstrand (FrP)

Spørsmål

Kari Storstrand (FrP): Riksrevisjonen har i sin rapport for revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 bemerket at Riksrevisjonen ikke kan bekrefte regnskapet for Bioforsk for 2011.
Er statsråden bekvem med denne situasjonen for regnskapet for 2011 og at dette nå er 5. år på rad at Riksrevisjonen har merknader til Bioforsk sitt regnskap?

Begrunnelse

Riksrevisjonen offentliggjorde 25.oktober 2012 Dokument 1 (2012-2013) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011.
Bioforsk hadde følgende særskilte budsjettbevilgninger over Statsbudsjettet i 2011:
Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk på 65 846 000 kroner (kap. 1112, post 51)
Støtte til fagsentra, Bioforsk på 16 717 000 kroner (kap. 1112, post 52)
Husleige, Bioforsk på 18 656 000 kroner (kap. 4112, post 30)
Bioforsk sitt budsjett for 2011 viser at en budsjetterte med 484 732 000 kroner i utgifter og budsjetterte med 455 300 000 kroner i inntekter.
Bioforsk ble etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter fra 1.1.2006 og har i perioden 2006-2009 gjennomgått en omstillingsprosess som har resultert i blant annet salg av eiendommer og reduksjon i antall årsverk.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I bemerkningene vedrørende Bioforsk viser Riksrevisjonen til at virksomheten ikke kan dokumentere kontrollsporet i det nye ERP-systemet, og at systemet heller ikke har blitt testet før det ble tatt i bruk. Jeg tar på største alvor at Bioforsk får merknad fra Riksrevisjonen i Dokument 1 (2012-2013) om dette forholdet. Det er alvorlig at dette er den femte merknaden i løpet av fem år.

Bioforsk har våren 2012 arbeidet for å fremskaffe nødvendig systemdokumentasjon knyttet til ERP-systemet, og foretok den 1. juli den formelle godkjenningen av systemet. Jeg legger således til grunn at mangelen som Riksrevisjonen har pekt på, nå er rettet opp.

Med dette og etter en rekke andre tiltak for å utvikle og forbedre internkontrollen, mener jeg at virksomheten er i ferd med å etablere et system som gjør det mulig å sikre kvaliteten i den interne styringen. Det blir nå en viktig oppgave for det nye styret i Bioforsk å sikre best mulig etterlevelse i det daglige arbeidet.

Jeg vil understreke at dette arbeidet har topp prioritet i virksomheten, noe også departementet vil påse i styringsdialogen med instituttet.

Jeg viser også til at Dokument 1 (2012-2013) blir behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.