Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:167 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har den siste tiden fremkommet opplysninger i mediene om at regjeringen planlegger at det skal flyttes oppdrettskonsesjoner fra Hardangerfjorden til Nord - Norge. Dette innebærer en flytting av konsesjoner fra en sone og over til en annen med de utfordringer dette vil kunne medføre. I et oppslag i FiskeribladetFiskaren onsdag blir det på mange måter bekreftet at dette vurderes av en sentral stortingsrepresentant som mener dette er en lekkasje.
Kan statsråden redegjøre for om dette nå er et tema det jobbes med?

Begrunnelse

I FiskeribladetFiskaren av onsdag 24. oktober kan man lese at stortingsrepresentant Lillian Hansen er irritert over at noen har lekket innholdet i et notat fra Fiskeri og kystdepartementet til regjeringsfraksjonen som omhandler problematikken rundt arbeidet med å vurdere flytting av oppdrettskonsesjoner fra Hardangerfjorden til Nord Norge. Dette vil i så fall bryte med prinsippet om soneinndelinger og flytting av konsesjoner over disse grensene. Innholdet i dette notatet, der det åpenbart også foreligger intern uenighet innad i regjeringspartiene siden noen velger å lekke innholdet, skaper stor usikkerhet om hva regjeringen egentlig nå vurderer opp imot oppdrettsaktiviteten i Hardangerfjorden. Det er nå viktig at statsråden bekrefter eller avkrefter at det er aktuelt å flytte konsesjoner fra denne sonen og til Nord- Norge, og dersom dette er tilfelle, om denne flyttingen i så fall baserer seg på frivillighet.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg viser til mitt brev av 5. desember 2011 i forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:26 S (2011-2012) - om utsettelse av forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden.

Asplan Viak la fram sin rapport om mulige konsekvenser av et reguleringsregime i mars. Etter dette har havbruksnæringa igjen blitt oppfordret til å enes om et forslag – uten å lykkes.

Det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre; blant annet hensynet til vill laksefisk og smittepress, samt hensynet til sysselsetting, produksjon og verdiskaping Det er derfor naturlig at vi har oppe til vurdering ulike alternative løsninger eller kombinasjoner av elementer som kan inngå i en samlet løsning. Jeg har imidlertid ennå ikke konkludert i saken, og dermed heller ikke på videre prosess.