Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:168 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 05.11.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Riksrevisjonen la 25.oktober 2012 frem Dokument 1 (2012-2013) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011. I den forbindelse kom det frem vesentlige bekymringer knyttet til Altinn II.
Kan statsråden redegjøre for når Stortinget kan forvente seg å få fremlagt egen sak om gjennomgang av hele Altinn-prosjektet hvor det er fokusert på brukertilfredshet og sikkerhet for brukerne?

Begrunnelse

Altinn II-løsningen har hatt en god del mediafokus knyttet til manglende kapasitet og nedetid grunnet for stor pågang ved offentliggjøring og innlevering av selvangivelser. I forbindelse med utleggelse av selvangivelsene for inntektsåret 2011 hadde en også brudd på personvernet da personopplysninger ble liggende fremme til offentlig beskuelse. Dette ble korrigert først etter en stund og etter at myndighetene måtte bli gjort oppmerksom på dette.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg tar Riksrevisjonens kritikk av Altinn alvorlig, og regjeringen har foreslått å bevilge 100 millioner kroner ekstra til Altinn i statsbudsjettet for 2013. Dette vil etter mitt syn bidra til å sikre en stabil og robust løsning med høy kvalitet. Representanten Nesvik er i tillegg opptatt av brukertilfredshet og sikkerhet for brukerne.

Altinn har hvert år siden 2004 gjennomført en brukerundersøkelse, i tråd med bestilling i Nærings- og handelsdepartementets tildelingsbrev til Brønnøysundregistrene. Hovedresultatene har rutinemessig blitt rapportert til Stortinget i forbindelse med budsjettframlegget hvert år siden undersøkelsen startet. Jeg har ikke planer om å endre på disse rutinene. Resultatene av undersøkelsene er offentlig tilgjengelige på altinn.no.

Feilen som førte til sikkerhetsproblemene i Altinn i forbindelse med utleggelse av selvangivelsen for inntektsåret 2011, er etter det departementet har fått opplyst, isolert i en standard og mye brukt IT-komponent, en såkalt «Lastbalanserer», som et anerkjent, internasjonalt IT-selskap hadde levert til selskapet Basefarm AS, som drifter Altinn på vegne av Brønnøysundregistrene. Basefarm har i samråd med Altinn fjernet den aktuelle funksjonaliteten og dermed muligheten for at denne feilen oppstår igjen. Det siste har vært viktig for meg å få brakt på det rene. Sammen med de 100 mill. kronene som er foreslått bevilget, er dette etter mitt syn viktige tiltak på veien mot et Altinn som er både stabilt, robust og som har sikkerhet for brukerne i fokus.