Skriftlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:170 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): På hvilken måte vil statsråden sikre en raskest mulig fremdrift for nytt bygg for Kunst- og designhøyskolen i Bergen, og vil hun arbeide for en oppstartsbevilgning i revidert budsjett 2013?

Begrunnelse

Arbeidet med et nytt bygg for Kunst- og designhøyskolen i Bergen har vært gjennom en krevende prosess som nå har vart i mer enn 10 år. Etter arkitektkonkurranse vunnet av Snøhetta har vinnerutkastet måttet omarbeides og revideres gjennom flere stadier grunnet for stort areal og for høye kostnader. Departementet påla også skolens ledelse ansvar for å fremskaffe private sponsorer for å dekke deler av investeringene. I 2011 ble det oppnådd enighet om byggets utforming, planløsning og kostnadsramme, og det er således nå bare bevilgninger på statsbudsjettet som gjenstår før arbeidet kan igangsettes. Kunst- og designhøyskolen driver i dag virksomhet på ulike steder i Bergen og har leiekontrakter i både statlige og private bygg. De private leiekontraktene utløper i 2015/16, og det er svært usikkert om det vil være mulig å kunne forlenge disse. De største arealene er f.eks. i et bygg i C. Sundtsgate som nå er lagt ut for salg. Styret og ledelsen ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen mener derfor det er nødvendig å kunne ta nytt bygg i bruk senest ved studiestart høsten 2016. Det er således avgjørende at arbeidet med nytt bygg i Møllendal raskt kan igangsettes, og Statsbygg skal overfor skolens ledelse ha bekreftet at en ferdigstillelse i 2016 er avhengig av oppstartsbevilgning senest i revidert budsjett for 2013. En forsinkelse utover dette vil etter alt å dømme tvinge skolen til å lete etter nye, midlertidige arealer og inngå kortsiktige leieavtaler til vesentlig høyere kostnader enn i dag, i tillegg til flytte- og innredningskostnader.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse. Representanten spør om på hvilken måte jeg vil sikre en raskest mulig fremdrift for nytt bygg for Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KhiB), og om jeg vil arbeide for en oppstartbevilgning i revidert budsjett 2013.

Som representanten riktig skriver så har dette prosjektet vært igjennom krevende prosesser de siste 10 år. Det har vært gjort et omfattende og godt arbeid både fra brukerne, arkitektene og Statsbygg i denne perioden. Vi er innforstått med at KhiB har en vanskelig lokalsituasjon og derfor har det så langt vært gjort mye for å få utarbeidet et funksjonelt og gjennomførbart forprosjekt.

Forprosjektet foreligger nå og har gjennomgått en ekstern kvalitetssikring og er klart for detaljprosjektering så snart startbevilgning foreligger. Prosjektet møter nå på en god måte de behovene høyskolen har for å nå sine mål innen utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bygget er ett av mange høyt prioriterte bygg i universitets- og høyskolesektoren, men på bakgrunn av det samlede budsjettopplegget fant ikke regjeringen rom for å prioritere startbevilgning til KhiB i forbindelse med Prop.1. S for 2013.

Jeg kan imidlertid love at byggeprosjektet for Kunsthøgskolen i Bergen er høyt prioritert og vil bli foreslått gitt en startbevilgning så snart budsjettsituasjonen ligger til rette for dette.