Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:173 (2012-2013)
Innlevert: 26.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Vil statsråden bidra til framdrift i arbeidet med ny E8 inn mot Tromsø slik at vi får et mer effektivt og moderne veinett i og rundt Tromsø?

Begrunnelse

Trasevalget for denne veien har vært diskutert i svært mange år. Det har også vært endret i 2003 og i 2008. Dette har gjort at veien har vært utredet i mange år og kommuner har endret standpunkt underveis noe som har forsinket prosessen.
Vestre trase vil medføre bro over Ramfjorden. Broen alene er stipulert til 1 milliard. Det alternativet som ikke er utredet er tunnel gjennom hele fjellet på østsiden av Ramfjorden.
Staten har et ansvar for E8, og selv om kommunene skal enes om trasé og finansieringsopplegg så kan staten spille en rolle i å få nødvendige avklaringer på plass.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet er godt kjent med de trafikale utfordringene langs E8 inn mot Tromsø. For å bedre situasjonen har Regjeringen i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010-2019 prioritert utbygging av E8 Sørbotn-Laukslett med oppstart i første fireårsperiode, dvs. 2010-2013. For å kunne bevilge midler til oppstart må det imidlertid foreligge vedtatt reguleringsplan. Det er Tromsø kommune som er reguleringsmyndighet.

Tromsø kommune har sagt nei til Statens vegvesens forslag til reguleringsplan for ny veg på vestsiden av Ramfjorden, og ønsker nå at ny veg legges på østsiden av fjorden. Plansituasjonen for prosjektet er derfor ikke avklart.

Trasevalg for vestsiden av fjorden ble grundig utredet i kommunedelplanen for prosjektet i 2008, og kommunen vedtok da at vegen skulle legges på vestsiden. Statens vegvesen opplyser at det var flere innsigelser til veg på østsiden. For vegtraseen på vestsiden var det ikke innsigelser, og dette alternativet hadde best samfunnsøkonomisk nytte. Kostnadene for ny veg på vestsiden er beregnet til omlag 1,1 mrd.kr hvorav brua over Ramfjorden utgjør omlag 470 mill.kr.

Tunnel langs hele østsiden ble ikke vurdert i kommunedelplanen fra 2008. Statens vegvesens vurdering er at dette alternativet er lite realistisk. Dette begrunnes med at en tunnel vil innebære atskillig høyere investeringskostnad, og i tillegg er drifts- og vedlikeholdskostnadene for en tunnel vesentlig høyere enn for tilsvarende veg i dagen. En tunnel vil heller ikke bety at man unngår kulturminneområdene som var grunnlag for noen av innsigelsene på kommunedelplanen.

Dersom et slikt alternativ skal vurderes må det gjennomføres en ny kommunedelplanprosess etter plan- og bygningsloven, med bla. konsekvensutredning. Deretter må det også gjennomføres reguleringsplanlegging. Statens vegvesen antar på bakgrunn av generell erfaring at en slik prosess vil ta minimum 4-5 år.

Forutsetningen for å kunne gi statlige bevilgninger til prosjektet er at det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Dette er i tråd med vanlig praksis for alle samferdselsprosjekter.

Til tross for at det er en krevende situasjon der lokale vedtak synes å være temmelig fastlåste, konstaterer jeg at det pågår en viss dialog mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Jeg ønsker at dialogen fortsetter og håper at det kan føre til en løsning. Dersom dette ikke skulle føre fram, vil Samferdselsdepartementet vurdere saken på nytt for å sikre at denne viktige veien blir bygget.