Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:175 (2012-2013)
Innlevert: 26.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 05.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden bidra til at domstolene kan løse sitt oppdrag effektivt og sikre forsvarlig kort ventetid for ankebehandling i Lagmannsrettene?

Begrunnelse

Det er en forutsetning for et rettsstat å ha en rettsapparat som fungerer effektivt, både i straffesaker og i sivile saker. I Verdens Gang 26. oktober fremkommer det urovekkende opplysninger om forventet ventetid ved ankebehandling i Lagmannsrettene. Det hevdes at det nå berammes saker to år frem i tid. Det er naturligvis ikke en holdbar situasjon og krever tiltak raskt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 utgjør driftsbevilgningene for de alminnelige domstolene nærmere 1,8 milliarder kroner. Bevilgningene skal dekke blant annet lønnsutgifter, alle andre ordinære driftsutgifter og investeringer knyttet til de enkelte domstoler.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen alminnelig instruksjonsmyndighet over domstolene i administrative spørsmål. Departementet kan derfor ikke styre hvordan domstolenes ressurser skal brukes. Domstoladministrasjonen, som har det administrative ansvaret for domstolene, (i den grad ikke noe annet fastsettes gjennom Stortingets budsjettbehandling) foretar de nødvendige prioriteringer selv. Domstoladministrasjonen fastsetter også antall faste dommerstillinger for den enkelte domstol, jf. domstolloven § 33 c. Jeg har tillit til at Domstoladministrasjonen gjør dette på en god måte.

Norske domstoler er effektive og straffesaker behandles hurtig. I 2011 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for både sivile tvistesaker og straffesaker i første instans innenfor Stortingets målsettinger. Dette til tross for at det i de senere årene har vært en vekst i antall innkomne sivile saker og at sakene synes å være mer arbeidskrevende enn tidligere. I lagmannsrettene har det på bakgrunn av tidligere års vekst i antall innkomne saker i tingrettene vært en stor økning i antall sivile saker. Utviklingen har medført at beholdningen av sivile saker i lagmannsrettene har økt. Dette kan medføre at saksbehandlingstiden blir noe lengre. Ifølge domstolenes halvårsstatistikk for 2012 er tingrettene fortsatt innenfor Stortingets målsettinger for saksbehandlingstid både for sivile saker og straffesaker, mens lagmannsrettene ikke er innenfor målene.

Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av utviklingen i domstolenes saksbehandlingstider, og vil følge denne nøye også i tiden fremover.