Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:176 (2012-2013)
Innlevert: 26.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvor mange henvendelser om foreldrepenger fikk NAV i 2010 og 2011, hvilken andel av de ansattes tid gikk med til å besvare henvendelser og søknader tilknyttet foreldrepermisjonsordningen i 2010 og 2011, hvor mange årsverk tilsvarer dette i 2010 og 2011, og i hvilken grad var direktør for fylkeslinjen i NAV Bjørn Gudbjørgsruds uttalelser i Dagsavisen 1.6.2011 korrekte?

Begrunnelse

Direktør for Arbeids- og velferdsetatens fylkeslinje Bjørn Gudbjørgsrud uttalte i Dagsavisen 01.06.2011 at NAV bruker stadig mer kapasitet på å informere om og håndheve reglene for foreldrepenger, og opplyste om at dette går på bekostning av andre brukere. Gudbjørgsrud opplyste at hvert foreldrepar gjerne ender opp med 5-20 vedtak hos Nav i løpet av permisjonstiden, og at dette opptar 6,4 prosent av tiden til de ansatte i Navs førstelinje noe som ble opplyst å tilsvare 550-600 årsverk. Når direktøren for fylkeslinjen går ut med tall i media legger undertegnede til grunn at tallene er kvalitetssikret internt.
Undertegnede er gjort kjent med at tallene i artikkelen er fra 2010 og hentet fra en intern ressurskartlegging til styringsformål, og videre at andel tidsbruk foreldrepenger har steget fra 6 % i 2010 til 10 % i 2011. Basert på det laveste antall årsverk NAVs direktør oppgav i sin uttalelse i Dagsavisen, indikerer dette at tidsbruken til foreldrepenger i 2011 tilsvarer opp mot 1000 årsverk.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeids- og velferdsetaten behandlet 125 758 saker om foreldrepenger i 2010 og 179 171 saker i 2011. Den økte saksmengden førte til at også ressursbruken til foreldrepenger økte i perioden.

Det er viktig å vurdere ressursbruk på ulike oppgaver i Arbeids- og velferdsetaten for å kunne organisere oppgavene mest mulig hensiktsmessig og oppnå en god og effektiv forvaltning. Beregning av ressursbruk byr imidlertid på en del utfordringer og skjønnsmessige vurderinger. Blant annet gjelder dette hvilke enheter og oppgaver som skal inngå i ressursberegningene og hvordan oppgaver som ikke er spesifikke for den enkelte ytelse skal fordeles.

Representanten spør om Bjørn Gudbjørgsruds uttalelser i Dagsavisen 1. juni 2011 er korrekte. Årsverksanslagene til ressurser brukt til foreldrepenger som Gudbjørgsrud viser til var basert på anslag som er fremkommet gjennom en ressurskartlegging i Arbeids- og velferdsetaten i 2010. Det vil selvfølgelig være usikkerhet knyttet til anslag, men ut fra den kartleggingen som er gjort, er Gudbjørgsruds uttalelser korrekte. Kartleggingen omfattet NAV-kontor og NAV forvaltning. Ressurskartleggingen omfattet ikke ressurser brukt i andre enheter i etaten som bl.a. kontaktsentre (telefoni), klageenheter og enheter for utbetaling og kontroll. Det ble derfor gjort et anslag på hvilken ressursbruk som ligger i andre enheter som ikke har gjennomført tidsbruksundersøkelse. Den samlede ressursbruken i etaten kunne etter dette i følge Arbeids- og velferdsdirektoratet anslås til 550 – 600 årsverk. Anslaget inkluderte også bruk av ressurser til administrasjon, opplæring, merkantile oppgaver osv.

I spørsmål til budsjettet nr. 244 fra Høyres stortingsgruppe av 15. oktober 2012 er det også spørsmål om ressursbruk til foreldrepenger. I svaret på dette spørsmålet oppgis det en samlet ressursbruk til foreldrepenger ved NAV forvaltning og NAV-kontorene på cirka 250 årsverk.

Ut fra ressurskartleggingen i 2011 er den direkte tidsbruken til foreldrepenger i lokalkontor og forvaltning anslagsvis 250 årsverk. Tidsbruk i andre enheter kommer i tillegg til dette.

Samlet sett gir ressurskartleggingen i 2011 sammenlignet med ressurskartleggingen fra 2010 en annen fordeling av personer og oppgaver som følge bl.a. av økt grad av spesialisering. Med utgangspunkt i beregninger basert på dagens data kan ressurser brukt på saksbehandling av foreldrepenger i følge Arbeids- og velferdsdirektoratet anslås til 400 – 450 årsverk i 2010 og 500 – 550 årsverk i 2011. Også dette er grove anslag basert på at bl.a. kontaktsentre, klageenheter, enheter for utbetaling og kontroll bruker like stor andel på foreldrepenger som NAV-kontor og forvaltning. I tillegg til usikkerhet som følge at alle berørte enheter ikke er med i ressurskartleggingen, vil det også være usikkerhet som følge av ressursbruken på de ulike oppgaver blant de ansatte for en stor del vil være skjønnsbasert.