Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:186 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 07.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil regjeringen øke bemanningen på småbarnsavdelingene for å kunne ivareta de yngste barnas tilknytningsbehov, som barnehageansatte stadig påpeker mangelen på?

Begrunnelse

Mediedebatten som går hver høst når de minste skal starte i barnehagen, går i år på hvorvidt kvalitetsbarnehagene er tilrettelagt for ettåringer.
Permisjonsordningene foreldrene i dag har, gjør også at flere barn som får plass i barnehage, avhengig av når man får plass i forhold til når de er født, gjør at flere barn er også er UNDER ett år.
En rekke dokumenter benytter dette begrepet, uten at det foreligger en klar definisjon for personalet om hvordan de skal arbeide med dette i det daglige.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Barnehageeier har en klar forpliktelse til å følge barnehageloven når det gjelder å ha nok førskolelærere og totalt antall ansatte. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Det innebærer å støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Barnehager med kompetent personale er avgjørende for å kunne gi alle barn et godt pedagogisk tilbud. Dette ligger til grunn for regjeringens satsing på økt kvalitet i barnehagetilbudet. Men undersøkelser viser at det er vesentlige kvalitetsforskjeller i barnehagene.

Bevilgningene til kvalitet og kompetanse i barnehagene er tredoblet siden 2006. I budsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge over 150 millioner til kompetansetiltak. Jeg viser i den forbindelse til mitt svar på spørsmål 187 fra representanten Thomsen. I dette svaret gis en kort redegjørelse for tiltak som er iverksatt for å øke rekrutteringen til arbeid i barnehage og å øke personalets kompetanse. I rammeplan for ny barnehagelærerutdanning er det lagt sterkere vekt på temaet de yngste barna.

Forskning viser at nok ansatte har stor betydning for kvaliteten i barnehagen. I Norge har vi høyere voksentetthet enn andre land (for eksempel Sverige og Danmark). Det er høyere pedagogtetthet for de minste barna og også høyere total bemanning på småbarnsavdelingene.

En undersøkelse foretatt i 2010/2011 av IRIS forskningsinstitutt om organisering av barnehagen viser at de fleste barnehager har et skjermet rom hvor de yngste barna og en voksen kan trekke seg tilbake. De fleste barnehagene har også faste voksenkontakter/tilknytningspersoner for de yngste barna

Oppslutningen om barnehage har økt fra 2002 til 2010, særlig for ettåringene. Dette skyldes trolig den brede politiske tilslutningen til barnehage og den sterke veksten av barn i barnehage. SSBs Barnetilsynsundersøkelse fra 2012 viser at foreldre var fornøyd med de fleste sider ved barnehagen både i 2002 og i 2010, men noe mer i 2010. Imidlertid viser undersøkelsen fra 2010 at foreldre til ettåringer er mindre fornøyd med barnehagetilbudet enn foreldre til eldre barn.

I NOU 2012:1 Til barnas beste drøfter Barnehageloveutvalget forhold rundt de yngste barna i barnehagen og behovet for mindre grupper. Dette er viktige utfordringer som vi ser nærmere på i arbeidet med stortingsmeldingen om framtidens barnehage (framleggelse våren 2013) og i arbeidet med ny kompetansestrategi som planlegges lagt fram sammen med stortingsmeldingen.

For øvrig viser statistikk fra SSB at det ikke har vært noen vesentlige endringer fra 2011 til 2012 i antall 0-åringer og 1-åringer som starter i barnehage.