Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:187 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva er en kvalitetsbarnehage, og hvilke konkrete tiltak foreslår regjeringen for å fremme førskolelærerprofesjonen i barnehagen?

Begrunnelse

I lys av høstens debatter i media om ettåringer i barnehage, dukker begrepet "god kvalitetsbarnehage" opp ved flere anledninger.
Profesjonen førskolelærere kan dermed ha en utfordring med å implementere begrepet "kvalitetsbarnehage", da dette synes å ikke være definert (Redding- Jones).
Begrepet er altså ikke definert, på tross av at det er brukt 347 ganger i Stortingsmelding nr. 41(2008-2009): «Kvalitet i barnehagen». (Jf. Norbrønd, Brit: Steg for steg; Barnehagen som arena for strategisk handling. Høsten 2009).

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Vi har en god formålsbestemmelse og rammeplan for barnehagen som setter klare krav til kvaliteten på tilbudet, blant annet når det gjelder barns rett til medvirkning, god omsorg og ansvaret ansatte har for å oppdage og følge opp barn med ulike behov. Tett og systematisk kontakt mellom hjemmet og personalet i barnehagen er viktig for å kunne vurdere og å utvikle kvaliteten i barnehagen.

Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det innebærer å støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehager med kompetent personale er avgjørende for å kunne gi alle barn et godt pedagogisk tilbud.

Barnehageeier har en klar forpliktelse til å følge barnehageloven og skal ha nok førskolelærere til å følge pedagognormen og samtidig et tilstrekkelig antall ansatte totalt sett. Den enkelte kommune som lokal barnehagemyndighet, har det overordnede ansvaret for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunen skal gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn påse at barnehagene i kommunene drives i tråd med regelverket. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som lokal barnehagemyndighet.

Regjeringen er svært opptatt av å sikre kvaliteten i norsk førskolelærerutdanning. Barnehagesektoren har vært gjennom en revolusjon siden 2005. Det har vært nødvendig å ta grep og modernisere utdanningen for barnehagesektoren, slik at vi får den kompetansen vi trenger i dagens og framtidens barnehage. Ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012, og vil tre i kraft fra høsten 2013. Jeg har god tro på at den nye barnehagelærerutdanningen vil bidra til å forberede framtidige barnehagelærere på den komplekse hverdagen de møter i barnehagen.

Den nye barnehagelærerutdanningen retter seg i sterkere grad mot dagens virkelighet med blant annet mer vekt på kunnskap om de yngste barna og ledelse. Andelen 1 – 3-åringer som går i barnehage, har hatt en betydelig økning de siste årene. I 2011 utgjorde denne gruppen 36 % av alle barn i barnehagen, mot 29 % i 2005. I 2011 gikk 80 % av alle 1-2- åringene i barnehage, mot 44 % i 2003.

Regjeringen er i gang med en langsiktig satsing på kompetanse og rekruttering i barnehagene - GLØD. Prosjektets mål er å heve kompetansen i barnehagen, bedre omdømmet for arbeid i barnehage og å øke søkningen til barnehagelærerutdanningen. En nærmere omtale av prosjektet ligger på regjeringens hjemmesider.

Arbeid med rekruttering av nye studenter er en sentral del av prosjektet. Kampanjen Verdens fineste stilling ledig som startet opp i 2012, har vært vellykket. Økningen av kvalifiserte søkere til førskolelærerstudiet i år var på hele 18 % sammenlignet med 2011. Kampanjen skal videreføres de tre neste årene.

Arbeidet med å heve barnehagepersonalets kompetanse har pågått over flere år. Viktige tiltak er blant annet tilbud om veiledning til alle nyutdannede barnehagelærere det første året i yrket, videreutdanningstilbud for barnehagelærere og lederutdanning for styrere i barnehagen. Kunnskapsdepartementet arbeider med en ny og helhetlig kompetansestrategi som skal gjelde for alle ansatte i barnehagen. Den nye kompetansestrategien legges fram sammen med stortingsmeldingen om framtidens barnehage.