Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:189 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 05.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Med jevne mellomrom kommer debatten om hvem som bør utføre søk og redningsoppdrag her i landet. Det blir hevdet at Forsvaret kan operere utenfor det regelverket alle andre må forholde seg til.
Mitt spørsmål er derfor om ikke § 3-2 i forskrift om lufttrafikkregler gir en sivil operatør samme mulighet og begrensning som det en fartøysjef i Forsvaret må forholde seg til?

Begrunnelse

I nevnte forskrift, § 3-2 heter det " Ved ambulanseflyging og flyging i redningsoppdrag kan minstekravene til flysikt og avstand til skyer fravikes såfremt dette er absolutt påkrevet for å utføre oppdraget og fartøysjefen mener at flygingen kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte uten fare for annen lufttrafikk" Denne unntaksbestemmelsen gir etter mitt skjønn adgang til å operere utenfor regelverket når det er særlige situasjoner som tilsier det. Videre er det jo et faktum at et sivilt helikopter reddet mannskapet på Kamaro for snart en uke siden, fordi Forsvarets Sea King ikke kunne løse oppdraget.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret forholder seg til et annet regelverk enn det sivile. Her gis større operativ fleksibilitet enn sivilt regelverk. Når det gjelder omtalte henvisning til lufttrafikkreglenes § 3-2, gir denne en sivil operatør utvidede muligheter, men det er en unntaksbestemmelse (nødrett) og skal ikke danne grunnlag for den ordinære drift av virksomheten med ambulanseflyging og flyging i redningsoppdrag.