Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:190 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 05.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Hvordan vil Norge følge opp anbefalingen fra Europarådet om å arbeide mot kjønnsselektive aborter nasjonalt og internasjonalt?

Begrunnelse

I Danmark blir det rapportert om at gravide drar til Sverige for å få utført senaborter etter at det har blitt innført tidlig ultralyd slik at de kan abortere bort fostre med uønsket kjønn. Det er til og med innvilget senaborter i abortankenemden i Danmark etter uke 12 utelukkende på grunnlag av såkalt feil kjønn. Det er altså ikke bare fostre med sykdomsfare eller funksjonsfeil som blir abortert, men også jentefostre. Europarådets Parlamentarikerforsamling har vedtatt 3. oktober i fjor der 81 av 84 utsendinger stemte for å pålegge medlemslandene å arbeide mot kjønnsselektive aborter. Blant flere konkrete tiltak er det viktigste at forsamlingen oppfordrer samtlige medlemsland til å innføre lovgivning med sikte på å forby kjønnsselektive aborter. Dessuten kreves det at medlemslandene melder tilbake til Europarådet innen januar 2015 om effekten av de pålagte tiltakene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Å velge ut og abortere fostre på grunnlag av kjønn er kjønnsdiskriminerende og totalt uakseptabelt. For å motvirke at dette skjer, har vi i Norge et forbud mot å opplyse om fosterets kjønn før 12. svangerskapsuke, jf. bioteknologiloven § 4-5. Forbudet gjelder ikke dersom kvinnen er bærer av en alvorlig kjønnsbundet sykdom. Helsepersonell som formidler informasjon om fosterets kjønn til foreldrene i strid med dette forbudet, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Etter utgangen av 12. svangerskapsuke er det en abortnemnd som avgjør om en gravid skal kunne avbryte svangerskapet. Abortnemndene kan ikke innvilge svangerskapsavbrudd på grunn av fosterets kjønn.

Det er som hovedregel heller ikke tillatt å selektere på grunn av kjønn ved assistert befruktning. Behandling av sæd før befruktning for å påvirke barnets kjønn er bare tillatt for å unngå alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom, jf. bioteknologiloven § 2-13. Videre kan genetiske undersøkelser av et befruktet egg før det settes inn i livmoren (preimplantasjonsdiagnostikk) bare brukes for å undersøke kjønn dersom det er fare for at det fremtidige barnet får en alvorlig, arvelig kjønnsbundet sykdom, jf. bioteknologiloven § 2A-1.

Norge har altså allerede et slikt regelverk som Europarådets Parlamentarikerforsamling oppfordrer medlemslandene til å innføre for å forby kjønnsseleksjon ved assistert befruktning og ved svangerskapsavbrudd.