Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:191 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 12.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I et nabovarsel fra Statens vegvesen datert 25.10.12 er det varslet om en vesentlig reguleringsendring for E134 Stordalstunnelen. Til tross for at statsbudsjettet har satt av penger til byggestart i 2013 forutsatt lokalt samtykke til andel av bompenger. Prosjekteringsarbeider avdekket mangler ved en helt ny reguleringsplan.
Når regner statsråden med å legge frem stortingsproporsjonen om E134 Stordalstunnelen og vil denne forsinkelsen bidra til at byggestart ikke kan skje i 2013 slik som forutsatt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Basert på at det forelå godkjent reguleringsplan og lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet E134 Stordalstunnelen, er det i Prop. 1 S (2012-2013) vurdert som aktuelt med bompenger til anleggsstart i løpet av 2013. Det viser seg nå at reguleringsplanen må endres på enkelte punkter. Følgelig er det behov for en nærmere avklaring av hvilke konsekvenser disse endringene vil få for kostnader og finansiering. Samferdselsdepartementet legger til grunn at dette vil få så små konsekvenser som mulig for framdriften til prosjektet, og vil legge fram bompengeproposisjonen så snart ny reguleringsplan foreligger. Anbudsmaterialet vil kunne sendes ut samtidig, med forbehold om Stortingets samtykke. Kontrakt kan ikke inngås før Stortinget har behandlet proposisjonen.