Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:193 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Deltar Direktoratet for nødnett i Øvelse Tyr som nå foregår, og vil Direktoratet senere være en del av planlagte øvelse SNØ (Sivil Nasjonal Øvelse) i regi av DSB, eller godtar Justis- og beredskapsministeren at et underordnet organ med sentrale beredskapsoppgaver ikke øver beredskap?

Begrunnelse

22. juli understreket viktigheten av et nasjonalt beredskapssystem som fungerer, og at man for å oppnå dette er avhengig av øvelser på tvers av ulike beredskapsgrener og -nivåer.
Øvelse Tyr er politiets nasjonale krisehåndteringsøvelse, som i år gjennomføres fra tirsdag 30. oktober til torsdag 1. november. Øvelsen finner i år sted i Romerike og Oslo politidistrikt. Fokuset i år vil være bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror.
Øvelse Tyr er en stor, nasjonal beredskaps- og kriseøvelse, som er ment å gi en unik mulighet til å avdekke mangler vi kan lære av, gjennom å teste planverk, kapasitet og evne til krisehåndtering. Samhandling med Forsvaret og andre beredskapsaktører står sentralt, samt å øve politiets kompetanse og evne til krisehåndtering.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Den 1. november ble øvelse TYR avsluttet. Øvelsen var en nasjonal krisehåndteringsøvelse i regi av politiet hvor blant annet Forsvaret, helse og brann deltok i tillegg til politiet. Hoveddelen av øvelsen foregikk i Oslo og på Gardemoen.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) deltok ikke i øvelsen. Nødnett er et viktig verktøy i samhandlingen mellom de ulike beredskapsetatene og en øvelse som TYR gir verdifull informasjon med tanke på kapasitet i nødnettet, og hvordan en best skal legge opp til bruk av Nødnett uavhengig av om direktoratet deltar i øvelser. Av denne grunn overvåket DNK Nødnett nøye under hele øvelsen for å høste nyttig driftsmessig erfaring. DNK vil analysere bruken av Nødnett under øvelsen, og ta initiativ overfor nødetatene for å evaluere hvordan sambandsbruken har fungert og om det ved slike hendelser er behov for tiltak for å oppnå best mulig bruk av sambandet.

Sivil nasjonal øvelse (SNØ) 2012 gjennomføres i to trinn. Del 1 er en øvelse for sentrale og regionale statlige etater, øvelse Orkan12, og vil gjennomføres i uke 48 d.å. Del 2 (SNØ12) er en øvelse for berørte departementer, og vil være basert på samme scenario som Orkan12. Funn og problemstillinger som kommer opp i Orkan12 vil bli løftet inn i SNØ12 og således bli en del av scenario for SNØ12.

DNK vurderer fortløpende hvilke øvelser det er hensiktsmessig å delta på. Øvelsen Orkan 12 foregår primært i hovedsak i områder der Nødnett ikke er utbygget. DNK opplyser at de har deltatt i deler av planleggingen av Orkan 12 og at de etter forespørsel og ved behov vil delta i sluttplanleggingen. Direktoratet opplyser også at de vurderer å delta med en observatør under øvelsen. Direktoratet opplyser videre at de skal gjennomføre interne øvelser knyttet til intern varsling, krisehåndtering og stabsarbeid. Videre at øvelse sammen med leverandøren planlegges gjennomført i 2013, at de vurderer deltakelse i Øvelse Barents Rescue 2013. DNK opplyser også at de er involvert i planleggingen av, og skal delta på Øvelse Østlandet 2013 i regi av NVE.

Etter min vurdering tilsier dette at DNK i en situasjon hvor mye av direktoratets ressurser skal brukes på å etablere Nødnett i hele landet, også finner tid til å gjennomføre øvelser på beredskapsfeltet.