Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:197 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 09.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norges Bondelag har reagert på at 5 340 dekar dyrket jord i Norge kan forsvinne dersom transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) blir vedtatt, og dette er 78 prosent mer dyrket jord enn forrige NTP. Det er naturlig å anta at en regjering med en samferdselsminister fra Senterpartiet prioriterer annerledes enn transportetatene, når vi vet hvor nære bånd det er mellom Senterpartiet og Norges Bondelag.
Hvor mange dekar dyrket jord vil bli borte i regjeringens forslag til NTP 2014-2023?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg takker for spørsmålet, og setter pris på at representanten Hoksrud er opptatt av jordvernhensyn. Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 legges fram våren 2013. Først etter at NTP er lagt fram (og behandlet av Stortinget) er det mulig å si noe mer om antall dekar dyrket jord som vil bli berørt av nye samferdselsprosjekter.

Regjeringen har som mål å avgrense inngrep i dyrka mark i forbindelse med samferdselsprosjekter. Det skal tas jordvernhensyn i planlegging og gjennomføring. For hvert enkelt prosjekt forsøker man å gjøre inngrepet minst mulig og kompensere for dette. I inneværende NTP har det i siste fireårsperiode blitt omdisponert mindre dyrka jord til samferdselsformål enn antatt. Beregnet virkning i handlingsprogrammet (2010-2013) var at 1360 dekar dyrka jord ville gå tapt til transportformål (unntatt luftfart), mens den venta virkningen etter fire år er redusert til 980 dekar dyrka jord. Til vegformål er det omdisponert 920 dekar. Dette er vesentlig lavere enn forutsatt i Statens vegvesen sitt handlingsprogram, noe som skyldes mer presise kartlegginger etter hvert som prosjektene har blitt gjennomført, utsetting av prosjekter og feilregistreringer i prosjektfasen.