Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:202 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Deler statsråden tidligere arbeidsminister Bjurstrøms syn på at det bør være en videre adgang til midlertidig ansettelse i staten fordi oppsigelsesvernet er sterkere og kan statsråden i så fall forklare hvorfor det bør være slik, eller er statsråden åpen for å se på om vi bør ha samme regler i statlig, kommunal og privat sektor for å sikre et anstendig arbeidsliv for alle sektorer?

Begrunnelse

Da Stortinget i mai debatterte stortingsmeldingen om arbeidsliv (Meld. St. 29 (2010–2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv, arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit) utfordret undertegnede daværende arbeidsminister om midlertidige ansettelser. Bakgrunnen for spørsmålet var at Venstre foreslo like regler for statlig, privat og kommunal sektor. Det er i dag en større adgang til midlertidig ansettelse i staten enn i privat og kommunal sektor. Undertegende fulgte opp med skriftlig spørsmål, Dokument nr. 15:1595 (2011-2012).
Venstre mener i likhet med flertallet i Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004: 5) at det også i kommunal og privat sektor bør være adgang til å ansette midlertidig i situasjoner som er nevnt i tjenestemannsloven § 3 nr. 2. Undertegnede stilte derfor statsråden spørsmål om hvorfor det er greit med egne regler for midlertidighet for statlige ansatte, men ikke i andre sektorer.
Daværende statsråd, Hanne Inger Bjurstrøm, forklarte at ulike regler om midlertidig ansettelser skyldes at statlige ansatte har et noe sterkere stillingsvern enn arbeidsmiljøloven: "Tjenestemannsloven gir generelt et noe sterkere stillingsvern enn arbeidsmiljøloven. Motsatsen til dette er at det er en noe større adgang til midlertidig ansettelse i staten enn i arbeidslivet ellers", svarte Bjursttrøm.
Undertegnede kjenner til tjenestemannslovens bestemmelser om oppsigelsesvern, og såkalt ”sterkt stillingsvern” etter tjenestemannsloven § 10. Undertegnede er imidlertid spørrende til hvorfor ansatte i staten skal ha et annet stillingsvern og andre regler for midlertidig ansettelse enn ansatte i kommunal og privat sektor.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: La meg først få slå fast at regjeringens politikk på dette området er klar: Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet og midlertidige ansettelser skal begrenses. Dette er utgangspunktet både i privat og i offentlig sektor.

I privat og kommunal sektor reguleres stillingsvernet og adgangen til midlertidig ansettelse av arbeidsmiljøloven. For statsansatte regulerer tjenestemannsloven disse spørsmålene. Siden den første tjenestemannsloven av 15. februar 1918 har ansatte i staten vært omfattet av særskilte stillingsvernsregler.

Tjenestemannsloven gir generelt et noe sterkere stillingsvern enn arbeidsmiljøloven. Samtidig gir den en noe større adgang til midlertidig ansettelse. Reglene knytter seg blant annet til enkelte særpregede arbeidsforhold i statstjenesten.

Vilkårene for opphør av midlertidig ansettelse er også regulert noe forskjellig i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. Dette ble beskrevet i arbeidsministerens svar på spørsmål om samme tematikk i juni i år (dokument nr. 15:1595 (2011-2012)). Det fremgikk der at oppsigelsesvernet er sterkere for enkelte typer midlertidig ansatte i staten enn etter arbeidsmiljøloven.

Når reguleringen for midlertidige ansettelser skal vurderes, blir det dermed galt å bare se på ”inngangskriteriene” for å kunne ansettes midlertidig. Man er nødt til å se på helheten i reguleringen.

Når det gjelder arbeidsmiljøloven, mener jeg denne ivaretar behovet for midlertidige ansettelser svært godt. Det er i dag omlag 200 000 midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv. Det må derfor sies å kunne være gode muligheter for å kunne få seg midlertidig ansettelse for personer som ønsker seg dette som en måte å komme inn i arbeidslivet på. For arbeidsgivere med midlertidig arbeidskraftbehov gir arbeidsmiljølovens regler anledning til midlertidig ansettelse.