Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:203 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 07.11.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Fiskeri og kystministeren kunne i november 2011 informere Stortinget om at den norske, svenske og danske statsråden med ansvar for fiskeripolitikk hadde inngått en avtale om utkastforbud i Skagerak gjeldende fra og med 1. januar 2013. Statsråden viste til at dette var en milepæl innen den felles fiskeriforvaltningen. Nå viser det seg at både Sverige og Danmark utsetter ikrafttredelsen av dette utkastforbudet.
Hva vil statsråden nå foreta seg i denne saken og hvordan vil statsråden informere Stortinget om det inntrufne?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det er riktig som representanten Nesvik skriver at ministrene med ansvar for fiskeri fra Norge, Sverige og Danmark 23. november 2011 signerte en felles erklæring om å innføre forbud mot utkast av fisk i Skagerrak. Dette ble Stortinget også informert om i Meld. St. 25: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011. Denne meldingen er nå i komiteen og skal behandles 4. desember i år.

Norge og EU forhandlet i 2012 om en avtale for å implementere utkastforbudet. Avtalen ble undertegnet 4. juli 2012, altså like etter at ovennevnte melding ble oversendt Stortinget. Avtalen inneholder flere elementer, blant annet innføring av nye tekniske reguleringer og forbud mot utkast.

Representanten viser til at Sverige og Danmark har utsatt ikrafttredelsen av avtalen. Saken er imidlertid slik at Norge i oktober i år ble muntlig orientert av Europakommisjonen om at EU ikke vil rekke å få på plass det nødvendige lovverket før årsskiftet, slik som planlagt. Uten dette lovverket er det vanskelig for Danmark og Sverige å implementere et utkastforbud.

Avtalen omfatter også nye tekniske regler for mer selektivt fiskeredskap, blant annet sorteringsrist i reketrål. Dette vil redusere uønsket bifangst og dermed utkast. Både Sverige og Danmark har signalisert at de planlegger å innføre dette regelverket på nasjonalt nivå, dvs. for egne fartøy fra 1.1.2013, selv om regelverket på felleskapsnivå ikke er på plass. Norge vil selvfølgelig også innføre disse reglene. Samlet sett vil dette bidra til en bedre ressursforvaltning i Skagerrak.

I norsk sone i Skagerrak vil også utkastforbudet gjelde fra nyttår i tråd med den opprinnelige avtalen.

Jeg vil ta denne saken opp med mine kollegaer i Sverige og Danmark for å se på hvordan prosessen kan gå mest mulig smidig. Selv om deler av avtalen blir forsinket, ser jeg frem mot en bedre forvaltning og et styrket samarbeid om fiskeri i Skagerrak.

De årlige kvoteforhandlingene mellom Norge og EU starter i slutten av denne måneden. Her vil vi selvsagt be EU redegjøre for status og fremdrift vedrørende implementering av avtalen.

Representanten Nesvik spør også hvordan jeg vil informere Stortinget om saken. Ministererklæringen ble omtalt i Meld. St. 25: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011. Siden dette er en årlig melding til Stortinget, vil det være naturlig å informere om denne saken i neste melding som vil bli fremmet våren 2013.