Skriftlig spørsmål fra Anne Karin Olli (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:206 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 13.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anne Karin Olli (H)

Spørsmål

Anne Karin Olli (H): Forliset av fiskebåten Kamaro viste at tilfeldigheter kan avgjøre om man får helikopterhjelp i havsnød langs Finnmarkskysten.
Hva mener statsråden om denne situasjonen, og hva vil statsråden gjøre for å bedre sikkerheten for folk i Finnmark?

Begrunnelse

Ved to nylige nødsituasjoner i Finnmark har redningshelikoptre stått på bakken. Årsaker har blant annet vært tekniske feil eller "samtidighetskonflikter" (dvs. at en redningsressurs helst burde vært to steder på samme tid). Det er store behov for forbedring av beredskapen og Høyre ønsker at denne skal bedres slik at tryggheten til de som ferdes langs kysten blir bedret. Prosessen med anskaffelse av nye redningshelikoptre ble startet i allerede 1997, da Fostervollutvalget i en stor utredning påpekte et stort gap mellom hva Sea King-flåten er i stand til å utføre, og hva som bør forventes av fremtidens materiell. At det å skaffe en ny moderne flåte med redningshelikoptre har tatt så lang tid, er uheldig. I september 2011 behandlet Stortinget en sak om anskaffelse av nye redningshelikoptre. Sea King-flåten kommer til å være nærmere 50 år før de nye helikoptrene er operative.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Redningsaksjonen under hendelsen med fiskebåten Kamaro ble håndtert gjennom god planlegging og koordinering av Hovedredningssentralen, og synliggjorde at samvirket mellom ulike redningsressurser fungerte etter forutsetningene. Forut for den aktuelle situasjonen, da det ble klart at primærressursen Sea King ikke var tilgjengelig pga. motorfeil, ble andre ressurser sendt nordover for å håndtere eventuelle redningsaksjoner i de mest værutsatte områdene. Da behovet oppsto i forbindelse med Kamaro-hendelsen, ble de nødstedte reddet ut ved bruk av flere helikopterressurser under svært krevende forhold og uten tap av menneskeliv.

Selv om helikoptre er en viktig ressurs har Hovedredningssentralen i dag også andre hjelpemidler som bidrar til å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Integrasjonen av kystradioen i Hovedredningssentralen, samt et godt oversiktsbilde av trafikksituasjonen langs norskekysten gjennom moderne verktøy for overvåking av fartøyer i nært samarbeid med Kystverket har styrket beredskapen de senere år.

At dagens SeaKing-helikoptre har betydelige driftsutfordringer er kjent. Dessverre er det slik at tekniske feil av og til oppstår. Hovedårsakene er slitasje og alder, men til tross for en utfordrende driftssituasjon er tilgjengelighetsgraden og responstiden høy over hele landet. Det skjer altså fra tid til annen at Sea King-helikoptrene ikke er tilgjengelige. Da settes alternative ressurser inn, sivile som militære.

Regjeringen er opptatt av bedret beredskap og har styrket redningshelikoptertjenesten betydelig siden 2005, ved at det i dag er innført full tilstedevakt med lege på alle basene. Regjeringen opprettet også den nye redningshelikopterbasen på Florø i 2009.

I statsbudsjettet for 2013 fortsetter Regjeringen arbeidet for å skape mer trygghet og foreslår å styrke budsjettet med 713,1 millioner kroner. Store deler av økningen går til oppfølging av 22. juli-kommisjonens forslag til bedre beredskap, bl.a. gjennom investeringen i nye, moderne, allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge. Dette er en milliardinvestering i redning og beredskap i Norge og vil gi en langt bedre redningsberedskap, gjennom bl.a. bedre rekkeviddekapasitet, raskere flyhastighet og moderne utstyr for søk, redning og luftambulanseoppdrag.

For å sikre videre drift av dagens fastlandsbaserte redningshelikopterflåte med Sea King-helikoptre foreslår Regjeringen videre å styrke redningstjenesten med 300 millioner kroner for å ta høyde for et økende vedlikeholdsbehov, og for å sikre tilstrekkelig beredskap inntil disse blir erstattet med nye helikoptre.

I vedtaket om anskaffelsen av nye redningshelikoptre som Stortingets fattet den 6.desember 2011 gjennom behandlingen av Prop. 146 S (2010-2011), Innst. 82 S (2011-2012), ligger en mulighet for å etablere en opsjon for ytterligere helikoptre dersom det er behov for å styrke beredskapen ytterligere i Nord-Norge. Det foreligger for tiden ingen konkrete planer om en slik styrking, men jeg vil følge situasjonen nøye og vil iverksette forsterkningstiltak dersom dette skulle bli nødvendig.

Ovennevnte styrkinger av beredskapen vil gi enda bedre sikkerhet for befolkningen, også i Finnmark.