Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:207 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 06.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Hazaraene utgjør en betydelig minoritet i Afghanistan og Pakistan. Særlig i Pakistan har folkegruppen de senere årene opplevd sterk marginalisering, forfølgelse og vold. Så mange som 800 hazaraer kan være myrdet i Pakistan, utelukkende på bakgrunn av sin etnisitet og shiamuslimske tro. En betydelig andel av befolkningsgruppen drives på intern flukt eller ut av landet.
Hvordan vurderer utenriksministeren situasjonen for Hazara-befolkningen i dagens Pakistan, og vil Norge ta saken opp med pakistanske myndigheter?

Begrunnelse

Vi mottar stadige meldinger om at forfølgelse av denne gruppen er intensivert, og at en målrettet aksjon for å fjerne mennesker med slik bakgrunn er bakgrunnen. For Norge er det viktig å påpeke og påvirke i anliggender der menneskerettighetene krenkes.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg kan først vise til at Stortingets visepresident Akhtar Chaudhry henvendte seg i brevs form om samme sak, hvor han tok opp forfølgelsen av Hazara-folket i Pakistan. Jeg ga i mitt svar til ham 9. oktober 2012 (se Utenriksdepartementets websider) uttrykk for at jeg deler bekymringen for situasjonen for hazaraene i Pakistan. Pakistan har et vidt spekter av religiøse grupperinger og vold i religionens navn er dessverre utbredt. Dette rammer sjiaene generelt og hazaraene spesielt.

Pakistanske myndigheter står overfor mange store og alvorlige utfordringer på menneskerettighetsfeltet. Det har vært en negativ utvikling når det gjelder sekterisk vold, kidnappinger og utenomrettslige drap. Det er spesielt bekymringsfullt at store deler av rettskjeden, som skal ivareta og forhindre brudd på menneskerettigheter og pakistanske lover, ikke fungerer tilfredsstillende.

Den 31. oktober i år var Pakistan gjenstand for høring i FNs menneskerettighetsråd. Denne ordningen med universelle periodiske gjennomganger (UPR) har en viktig funksjon ved at alle FNs medlemsland jevnlig skal høres om gjennomføringen av menneskerettighets-forpliktelser. Under denne høringen stiller FNs medlemsland spørsmål og har anledning til å komme med anbefalinger til det enkelte land. Under høringen for Pakistan tok Norge opp sin bekymring for de angrep og drap som rammer hazaraer i Baluchistan og shiaer i Gilgit Baltistan spesielt. En av Norges anbefalinger var at pakistanske myndigheter må etterforske angrepene mot religiøse minoriteter og sekter og stille de ansvarlige for retten.

Norge vil fortsette å følge minoriteter og sekters situasjon i Pakistan, i tillegg til andre menneskerettighetsforhold. Menneskerettigheter er fast tema på dagsorden i politiske samtaler med pakistanske myndigheter. Vår ambassade i Islamabad er i tett dialog med parlamentarikere, organisasjoner og religiøse ledere, og gir politisk og økonomisk støtte til flere menneskerettighetsorganisasjoner. Gjennom ulike kanaler arbeides det for å bedre rettighetene til blant annet minoriteter, journalister, kvinner, menneskerettighetsforkjempere og andre grupper som er særlig utsatt.

Dette er et arbeid som Norge vil fortsette med, samtidig som vi vil understreke overfor Pakistan det ansvar som pakistanske myndigheter har for å beskytte hazaraer og andre religiøse grupper i landet.