Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:208 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 08.11.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mener statsråden at sanksjonsformen for påstått manglende overholdelse av bearbeidingsplikten i begrunnelsen er hensiktsmessig når man ser på forhistorien med myndighetenes manglende avklaring av nødvendig regelverk, og når man ser på hvordan tredjepart uskyldig rammes, og vil statsråden foreta seg noe for å vurdere sanksjonsformen annerledes, inntil myndighetene selv har etablert det regelverk som tidligere har vært forespeilet men som ikke er på plass?

Begrunnelse

Fiskeridirektoratet har fratatt 3 av Aker Seafoods trålere fiskeritillatelsen for en periode begrunnet i at bearbeidelsesplikten ikke er overholdt. Det er uenighet mellom Aker Seafoods A/S og myndighetene om hvordan oppfyllelse av bearbeidelsesplikten skal dokumenteres og selskapet har etter det som fremgår av media lagt til grunn at den skal dokumenteres regnskapsmessig over et kalenderår som de øvrige leveringsforpliktelsene. Sanksjonene fra direktoratet rammer nå uskyldige tredjeparter ved at leveringen stopper opp, mannskaper blir permittert fra sine jobber, tilsvarende skjer ved landanleggene som skulle ha råstoffet.
Praksisen med regnskapsmessig dokumentasjon av oppfylling av bearbeidelsesplikten ble etablert på bakgrunn av direktoratets egne uttalelser om at slik praksis skulle gjelde inntil nytt regelverk for sporings- og kontrollsystem for landing av fisk var utarbeidet. Dette fremgår klart av direktoratets kommunikasjon via fax med næringen i 2007. Slikt regelverk er så langt ikke utarbeidet og næringen er ikke holdt informert om endringer i forhold til opprinnelig beskjed om hvordan de skulle forholde seg.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det fremgår av bakgrunnen for stortingsrepresentant Flåttens spørsmål at det gjelder Fiskeridirektoratets vedtak om å tilbakekalle midlertidig ervervstillatelsene for tre fartøy som tilhører Aker Seafoods ASA.

Aker Seafoods ASA har påklaget vedtaket og Fiskeridirektoratet har gitt oppsettende virkning, inntil klagen er avgjort. Klagen er nå under forberedende behandling i Fiskeridirektoratet.

Dersom Fiskeridirektoratet ikke omgjør vedtaket, er det Fiskeri- og kystdepartementet som skal avgjøre klagesaken. Jeg kan derfor ikke kommentere klagen på det nåværende tidspunkt.

Jeg finner det da heller ikke riktig å gå nærmere inn på de spørsmålene som stortingsrepresentant Flåtten stiller om sanksjonsform, idet han som premiss for sitt spørsmål viser til ”manglende avklaring av nødvendig regelverk” og konsekvenser av vedtaket. Dette er forhold som avhengig av omstendighetene kan være av betydning for avgjørelsen.