Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:210 (2012-2013)
Innlevert: 01.11.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Kystberedskapen ble satt på prøve da fiskebåten Kamaro forliste nylig. Denne gangen gikk det bra, men det ble avdekket mangler ved helikopterberedskapen, og et kommersielt selskap måtte trå til når de offentlige helikoptrene sviktet og stod på bakken.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre sikkerheten og gardere seg mot at tilsvarende kan skje på Mørekysten?

Begrunnelse

I 2005 stilte jeg spørsmål til daværende justisminister Odd Einar Dørum om situasjonen for helikopterbasen i vårt nærområde. Beredskap rundt Mørekysten er viktig, spesielt fordi vi har en stor og variert skipstrafikk.
Dørum svarte den gang at det opprettes en sivil redningshelikopterbase i Florø, at tjenesten ved basen skulle være sammenlignbar med den som skal leveres av Luftforsvarets 330 skvadron på de 5 andre basene på fastlandet. Det betyr langtrekkende, raske helikoptre med førsteklasses utrusting og bemanning for søk, redning og medisinsk behandling om bord, og med kort reaksjonstid for utrykning. Han antydet i sitt svar til meg at det kunne ta minst 18 mnd. før disse helikoptrene ville være på plass. Bondevik II- regjeringen måtte som kjent gå av og fikk derfor ikke være med å sluttføre prosessen med basen i Florø. Først i 2009 ble basen åpnet, men de nye helikoptrene er fortsatt ikke på plass.
Det har nå gått ni år siden en samlet justiskomite uttalte at:

"Siden dagens flåte av redningshelikopter er blitt svært gamle ber komiteen om at disse fases ut innen 2008, dersom det lar seg gjøre produksjonsmessig."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Redningsaksjonen under hendelsen med fiskebåten Kamaro ble håndtert gjennom god planlegging og koordinering fra Hovedredningssentralen, og synliggjorde at samvirket mellom ulike redningsressurser fungerte etter forutsetningene. Forut for den aktuelle situasjonen, da det ble klart at primærressursen Sea King ikke var tilgjengelig pga. motorfeil, ble andre ressurser sendt nordover for å håndtere eventuelle redningsaksjoner i de mest værutsatte områdene. Da behovet oppsto i forbindelse med Kamaro-hendelsen, ble de nødstedte reddet ut ved bruk av flere helikopterressurser under svært krevende forhold og uten tap av menneskeliv.

Selv om helikoptre er en viktig ressurs har Hovedredningssentralen i dag også andre hjelpemidler som bidrar til å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Integrasjonen av kystradioen i Hovedredningssentralen, samt et godt oversiktsbilde av trafikksituasjonen langs norskekysten gjennom moderne verktøy for overvåking av fartøyer i nært samarbeid med Kystverket har styrket beredskapen de senere år.

Regjeringen er opptatt av bedret beredskap og har styrket redningshelikoptertjenesten betydelig siden 2005 ved at det i dag er innført full tilstedevakt med lege på alle basene. Regjeringen opprettet også den nye redningshelikopterbasen på Florø i 2009. Basen opereres i dag som et detasjement med ett Sea King helikopter stasjonert på basen til en hver tid, men med samme krav til tilgjengelighet og responstid som de øvrige basene.

I statsbudsjettet for 2013 fortsetter Regjeringen arbeidet for å skape mer trygghet og foreslår å styrke budsjettet med 713,1 millioner kroner. Store deler av økningen går til oppfølging av 22. juli-kommisjonens forslag til bedre beredskap, bl.a. gjennom investeringen i nye, moderne, allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge. Dette er en milliardinvestering i redning og beredskap i Norge og vil gi en langt bedre redningsberedskap, gjennom bl.a. bedre rekkeviddekapasitet, raskere flyhastighet og moderne utstyr for søk, redning og luftambulanseoppdrag. Når nye redningshelikoptre kommer vil Florø-basen bli oppsatt på samme måten som de øvrige basene, dvs. med to helikoptre. Dette vil styrke beredskapen ytterligere for folk på Mørekysten.

I vedtaket om anskaffelsen av nye redningshelikoptre som Stortingets fattet den 6.desember 2011 gjennom behandlingen av Prop. 146 S (2010-2011), Innst. 82 S (2011-2012), ligger og en mulighet for å etablere en opsjon for ytterligere helikoptre dersom det er behov for å styrke beredskapen ytterligere i Nord-Norge. Det foreligger for tiden ingen konkrete planer om en slik styrking, men jeg vil følge situasjonen nøye og vil iverksette forsterkningstiltak dersom dette skulle bli nødvendig.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på ditt skriftlige spørsmål nr. 211 (vår ref. 12/7311), datert 7.11.2012.