Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:213 (2012-2013)
Innlevert: 01.11.2012
Sendt: 02.11.2012
Besvart: 08.11.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden valgte å endre noen trasevalg for noen strekninger av Statnetts nye linje mellom Ørskog og Fardal. Sivilombudsmannen har nå stilt en del spørsmål til statsråden i sakens anledning.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke lokale aktører han møtte/fikk informasjon fra og hvilke aktører han takket nei til å møte da relevante traseer var til behandling, samt bekrefte at han vil vurdere saken på nytt samt begrunne beslutningen bedre, i tråd med Sivilombudsmannens anmodning?

Begrunnelse

I et brev som ble publisert sent i tirsdag ettermiddag går Sivilombudsmannen i rette med OEDs konsesjonsavgjørelse for Statnetts nye 420 kV-linje mellom Ørskog og Fardal. I sitt brev skriver Sivilombudsmann Arne Fliflet blant annet:

”Jeg finner likevel grunn til å påpeke at det er noe vanskelig å forstå hva som er bakgrunnen for at departementet anser kombinasjonstraseen som uaktuell når hensynet til samlokalisering ifølge departementets vedtak er tillagt avgjørende betydning i valget mellom konsesjonsgitt trasé og omsøkt trasé.”

Klagerne mener at OED burde gått for kombinasjonsalternativet, altså at linjen skulle gå både i Førdedalen og Myklebustdalen. NVE hadde anbefalt at linjen skulle gå i Førdedalen, men departementet flyttet altså linjen til Myklebustdalen.
Sivilombudsmannen tar ikke stilling til selve klagen, men mener at departementet burde begrunnet vedtaket bedre og skriver at «Med kun noen korte bemerkninger om vektlegging av hensynet til samlokalisering og hensynet til å samle inngrep i ett område, er det vanskelig å se hvorfor departementet konkluderte som det gjorde.» På denne bakgrunn mener Fliflet at det ”knytter seg begrunnet tvil til forhold av betydning i saken.” Han ber derfor departementet vurdere saken på nytt og særlig den begrunnelsen som er gitt.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Departementets klagebehandling av 420 kV kraftledningen Ørskog-Sogndal tok til med en ukes befaring ultimo oktober 2009 etter at saken var oversendt fra NVE. Alle berørte kommuner og mange lokale aktører ble invitert til eller på annen måte gjort kjent med befaringene og møtene i den forbindelse. Daværende statsråd Riis-Johansen inviterte i tillegg alle berørte kommuner til rådslag i Førde i september 2010.

Etter den omfattende befaringen var den andre del av klagesaken under behandling i departementet i 26 måneder. Alle innkomne uttalelser og oversendt dokumentasjon for øvrig frem mot vedtaksdato 21. desember 2011 inngikk som grunnlag i departementets saksbehandling.

Departementet avholdt i denne perioden møter om hele det påklagede

kraftledningsanlegget med de kommuner, organisasjoner og aktører for øvrig som ba om dette.

Kort tid før vedtak skulle fattes, ba i tillegg Sykkylven kommune om møte i brev av 5. desember 2011, mens Bremanger kommune ba om møte i e-post av 13. desember 2011. Av praktiske årsaker knyttet til gjennomføringen var det ikke mulig å få til møter med disse to kommunene så tett opp mot det da nært forestående og meget omfattende og saksbehandlingsmessig særdeles krevende vedtaket. Bremanger kommune ble derfor bedt om å sende eventuelle nye momenter skriftlig. Departementet var allerede godt kjent med innholdet i de vedtak Bremanger kommune tidligere hadde fattet i denne saken. Sykkylven kommunes synspunkter var også departementet allerede fullt ut innforstått med.

Utgangspunktet for departementet i en slik klagesak som behandles etter energiloven er at forvaltningslovens krav til utrednings- og informasjonsplikten er oppfylt fullt ut.

Jeg vil presisere at disse kravene var oppfylt på behørig vis da vedtaket ble fattet.

Jeg kan opplyse representanten om at departementets vedtak av 21. desember 2011 fortsatt står fast. Departementet skal nå grundig gå gjennom Sivilombudsmannens brev. Deretter vil Sivilombudsmannens brev bli besvart på vanlig måte.