Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:219 (2012-2013)
Innlevert: 02.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statsråden gjentok i NRK politisk kvarter denne uken i en debatt om ulvesona, at undersøkelser viser at det store flertallet ønsker rovvilt og de fleste er fornøyd med politikken slik den er i dag. Tidligere har slike utsagn vært basert på NINAs meningsmålinger og det er tidligere vist at disse har metodiske feil og benytter spørsmålsstillinger med betydelig rom for tolkning.
Har statsråden eller kjenner statsråden til nyere undersøkelser som ikke har så klare skjevheter ved seg som NINAs meningsmålinger?

Begrunnelse

Meningsmålinger er vanskelig. Det er viktig at utvalget er representativt og at metodene som brukes understøtter dette. Spørsmålsformuleringene må være svært presise slik at en unngår at svarene må tolkes og det blir usikkerhet om hva som egentlig ligger i svaret. Det er tidligere påpekt at NINAs undersøkelser har betydelige svakheter når det gjelder akkurat dette og at man egentlig må tolke seg fram til befolkningens positive holdninger. Andre meningsmålinger viser en mye større skepsis til rovvilt og da i særdeleshet ulv enn NINAs undersøkelser viser.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som representanten viser til sa eg i radioprogrammet Politisk kvarter på NRK2 at det over heile landet er ei stor støtte for at vi skal ha ulv i Norge, og at folk også i lokalsamfunn meiner at det er ein positivt at vi forvaltar rovdyra på ein slik måte at dei ikkje blir utrydda. Som representanten er klar over gjennomførte Norsk Institutt for naturforsking (NINA) ei haldningsundersøking om rovvilt hausten 2010. Resultata frå denne undersøkinga vart publisert to rapportar i desember 2010 og januar 2011; NINA rapport 650-2010 (Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene) og NINA rapport 657-2011 (Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om kven som skal bestemme i rovviltforvaltningen?). Resultata frå haldningsundersøkinga er også brukt i ein rapport som kom ut sumaren 2012, NINA rapport 879-2012 (Holdninger til store rovdyr i Norge og Sverige. En komparativ studie av holdningar til rovdyr og rovviltforvaltning), der resultata er samanlikna med ei tilsvarande undersøking gjennomført i Sverige i 2009.

Så langt eg er kjent med er det ikkje vist at det føreligg metodiske feil i dei nevnte rapportane. Eg har full tiltru til at NINA gjer ein god fagleg jobb, og eg har ikkje opplysningar som gjer at eg dreg resultata frå haldningsundersøkinga i tvil. Eg meiner derfor premissa i spørsmålet til representanten er feilaktig. Eg vil likevel nemne at eg kjenner til ei undersøking Synovate publiserte i februar 2011 etter oppdrag frå Glommen Skog BA. Etter det eg kan sjå viser tala i denne undersøkinga det same bildet som dei nemnte NINA-rapportane. Utover dette vil eg vise til brev frå statsråd Solheim av 22. februar 2011, der representanten har fått utfyllande informasjon om undersøkinga som vart gjennomført hausten 2010.