Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:220 (2012-2013)
Innlevert: 02.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): NAV Rogaland har brukt opp pengene til arbeidsmarkedstiltak. Dette hindrer eksempelvis at folk som blir ansatt i 100 % stilling, men som ikke er i stand til å yte mer enn 60 % i full stilling, får fast ansettelse. I stedet blir de gående på trygdeytelser, noe som koster det offentlige mer, og er til belastning for dem som i stedet kunne hatt et arbeid å gå til.
Vil statsråden vurdere om midlene til slike tiltak kan økes?

Begrunnelse

NAV Rogaland har nedsatt full stopp i arbeidsmarkedstiltaksytelser til f.eks. lønnstilskudd og praksisplasstilskudd osv. Derfor kan bedrifter i hvert fall ut året(kanskje også ved inngangen til 2013; avhengig om NAV Rogaland får oversikt over tiltakspengebruken), ikke benytte seg av lønnstilskudd. Dette kan føre til at flere kommer til å søke uføretrygd. Dette er alvorlig for dem det gjelder, og også lite lønnsomt for det offentlige. Flere fagpersoner innen NAV sier at lønnstilskudd er et svært treffsikkert og effektivt instrument for å få folk ut i arbeid igjen. Det er derfor uheldig at NAV i Rogaland p.t. ikke har anledning til å bruke dette mer i år.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Ved årets inngang fordeler Arbeids- og velferdsdirektoratet midler til tiltaksplasser mellom fylkene på bakgrunn av forventet beholding av personer med nedsatt arbeidsevne med behov for arbeidsrettet bistand i hvert fylke. Gjennom året kan tiltaksmidlene omfordeles fra fylker med lavere forbruk enn ventet, til fylker med høyere behov enn antatt. Dette er imidlertid en krevende oppgave da behovet varierer gjennom året, både på grunn av sesongmessige variasjoner og endringer i utviklingen i det lokale arbeidsmarkedet.

Tiltaksgjennomføringen i Rogaland har hittil i år ligget i overkant av planlagt nivå. Årsakene er blant annet å finne i Rogalands høye etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft kombinert med behovet for kvalifisering av arbeidssøkere i fylket. Økt oppfølging av NAVs brukere har også avdekket et større behov for arbeidsrettede tiltak enn det som var forventet. Arbeids- og velferdsetaten rapporterer at resultatet av denne innsatsen gjenspeiles i gode formidlingstall for Rogaland fylke.

For å sikre at fylket ikke har et for høyt antall tiltaksdeltakere ved utgangen av 2012 i forhold til tildelte tiltaksplasser for 2013 og for å kunne gi brukerne et best mulig tilpasset tilbud, har NAV Rogaland redusert noe på tiltaksaktiviteten for et begrenset antall tiltak, deriblant lønnstilskudd, f.o.m. uke 44. I praksis vil dette for noen bety en noe utsatt oppstartdato på enkelte arbeidsrettede tiltak. Det blir gjort unntak der det foreligger en klar forpliktelse overfor arbeidsgiver, og for deltakere som har en klar avtale om et bestemt tiltak i sin individuelle tiltaksplan.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er i tett dialog med NAV Rogaland. Situasjonen kartlegges grundig for å avklare mulige tiltak slik at brukerne i Rogaland kan få et best mulig tilbud om arbeidsrettet bistand.