Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:227 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 13.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Planlegger regjeringen lovendring for å ramme eiere av utesteder som leier ut til noen de vet driver kriminell virksomhet og når kan Stortinget forvente et slikt lovforslag presentert?

Begrunnelse

Jan Bøhler uttaler 05.11.12 til Aftenposten at regjeringen vurderer tiltak mot eiere som vet at leietaker driver kriminell virksomhet ved utestedet de leier. Han viser til stortingsmeldingen om ruspolitikk som ligger til behandling i Stortinget som belegg for sin påstand. Dette til tross for at meldingen ikke har noen forslag om temaet, kun et avsnitt hvor det vises til at dette er en problemstilling.
Jan Bøhler har tidligere foreslått "fastpoliti" etter modell av fastlegeordningen. Han har også tatt til ordet for egen enhet for bekjempelse av islamisme. I tillegg har han foreslått bedre sikkerhet i fengslene hva gjelder innførsel av narkotika. Felles for alle disse forslagene fra Bøhler er at de ikke er forankret i regjeringen og at det ikke har avstedkommet forslag i tråd med Bøhlers fremstilling i etterkant av hans medieoppslag.
Jeg er interessert i å oppklare hvorvidt medieutspillet om skjenkesteder er et nytt utspill fra Bøhler som det ikke blir noe av.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I Meld. St. 30 (2011-2012) En helhetlig rusmiddelpolitikk pekes det på at kommunene melder om utfordringer knyttet til raske, antatt fiktive eierskifter og ønsker seg bedre muligheter til å stoppe useriøse aktører. På side 37 i meldingen heter det: «Denne utfordringen må tas på alvor. For å hindre muligheten til raske, fiktive eierskifter, vil det bli vurdert om inndragningsvedtak skal kunne knyttes til skjenkestedets adresse/lokaler i tillegg til bevillingshaver».

Stortingsmeldingen ligger til behandling i Stortinget og er planlagt behandlet innen utløpet av høstsesjonen. I oppslaget i Aftenposten uttrykker stortingsrepresentant Bøhler «Håpet er at det så raskt etterpå kan komme en lovendring». Dette er, slik jeg leser det, knyttet til stortingsbehandlingen av meldingen og noe annet enn den fremstillingen som ligger til grunn for spørsmålet.