Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:257 (2012-2013)
Innlevert: 12.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Besvart: 20.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kriminalomsorgen melder om at et betydelig antall av de som skal møte til soning unnlater å møte opp. Dette skaper store logistikk utfordringer i norske fengsler og det medfører også store ekstrakostnader ved at kapasiteten ikke blir utnyttet som forutsatt. Det er også grunn til å anta at mange av de som ikke møter til soning fortsetter å bedrive kriminalitet.
Hvilke tiltak vil statsråden umiddelbart iverksette slik at de som skal møte til soning møter på det fastsatte tidspunktet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis understreke at det er en målsetting at fengselskapasiteten til enhver tid skal utnyttes tilnærmet fullt ut og at varetektsplasser skal stilles til disposisjon for politiet ved behov. Det er en stor utfordring for kriminalomsorgen at mange domfelte ikke møter ved innkalling til soning av dom. Det er samtidig viktig å presisere at dette ikke medfører at fengselskapasitet ikke blir utnyttet. Fengslene tar hensyn til at noen ikke vil møte når de kaller inn domfelte til soning. Den samlede kapasitetsutnyttelsen i 2012 er derfor på 94,5 %, som er noe over målsettingen på 94 %.

Det er de siste årene iverksatt flere tiltak som bidrar til at soning av dommer blir iverksatt på det tidspunkt som er planlagt av kriminalomsorgen. Det ble for det første fra 1. november 2007 gjort straffbart ikke å møte til fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff, jf. straffegjennomføringsloven § 40 syvende ledd.

Et annet tiltak var at kriminalomsorgen fra 1. april 2010 overtok ansvaret fra politiet for å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelser.

Jeg vil også trekke frem etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll som medfører nye rutiner for iverksettelse av straffedommer. Tradisjonelt skjer en innkalling til soning av dom gjennom brev fra kriminalomsorgen til den domfelte. Ved elektronisk kontroll tar domfelte selv kontakt og søker om å få sone dommen. Hvis søknaden innvilges, blir oppstart avtalt og iverksatt. I 2012 vil godt over 1200 dommer på ubetinget fengselsstraff blir iverksatt på denne måten. Den videre utbygging av elektronisk kontroll vil bidra til at flere dommer bli iverksatt som planlagt.

Det er også gledelig å registrere at andelen som blir etterlyst gjennom politiet for ikke å ha møtt til soning gjennom tradisjonell innkalling, har gått ned de siste årene. I perioden 2006 til 2009 var andelen av de innkalte som ble etterlyst for ikke å ha møtt, mellom 18 og 20 %. Andelen som ble etterlyst i 2011 og foreløpig i 2012 er på 14 %. Hvis vi ser på antall etterlyste i forhold til både elektronisk kontroll og tradisjonell innkalling, er andelen etterlyste i 2012 på 12 %.

Selv om utviklingen viser en positiv utvikling, er andelen som ikke møter fremdeles for høy. En utfordring for kriminalomsorgen er å oppnå kontakt med domfelte og være sikker på at innkalling til fullbyrding av straffen er mottatt. Jeg er kjent med at i enkelte tilfeller har ikke domfelte mottatt innkallingsbrevet fordi det er feiladressert og at vedkommende har midlertidige opphold på andre adresser. Kriminalomsorgen skal derfor bli bedre til å utnytte andre måter å kontakte domfelte enn pr. post. Dette kan skje ved at kriminalomsorgen i større grad kontakter denne gruppe domfelte pr. telefon, og at det vurderes om kriminalomsorgen i enkelte tilfeller kan møte opp på domfeltes hjemstedsadresse for å sikre at domfelte har mottatt innkallingen.