Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:232 (2012-2013)
Innlevert: 06.11.2012
Sendt: 07.11.2012
Besvart: 15.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Som en oppfølging til statsrådens svar i skriftlig spørsmål nr. 1972 (2011-2012), ønskes det svar på om alle godkjennelser for unntak fra regelverket i håndbok 062 har blitt formelt og riktig innhentet, hvor mye ekstra disse unntakene fra regelverket har kostet sammenliknet med bruk av godkjente master, og om det har blitt gjort en vurdering av hvordan det å omgå regelverket kan komme til å påvirke uheldige bilister og den private norske skiltindustrien som er leverandør av godkjente master i tråd med EN 12767?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål med svar nr. 1972 (2011-2012), hvor samferdselsministeren blant annet skriver: "Plassering av skilt i denne sonen er derfor redusert til et minimum, der sideforholdene ikke tillater annet". Dette er altså en innrømmelse av at noen skilt innenfor sikkerhetssonen, er satt opp med CORTEN-stålmaster, altså ikke i henhold til gjeldene regler i håndbok 062.
Siden dispensasjonen strider mot regelverket som skal ivareta sikkerheten på veien, er det ekstra viktig at både søknad og dispensasjonen er gitt med god begrunnelse og i tråd med gjeldene regler.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Representanten Halleraker stiller spørsmål knyttet til følgende tre problemstillinger:

Godkjennelse av unntak fra regelverket i håndbok 062

Spørsmål nr. 1972 gjelder E6 fra Minnesund og nordover. Det har vært et overordnet mål for hele prosjektet E6 Gardermoen – Biri å holde sikkerhetssonen mest mulig ren, også fri for skiltstolper. Derfor er disse som grunnprinsipp plassert utenfor sikkerhetssonen.

Den plassering av skilt, ca. 8 m fra kjørebanekant, som ble valgt i dette prosjektet inngår i prosjektets designprogram som er et internt dokument for Statens vegvesens interne styring. Dokumentet er en del av prosjektstyringsplanen som er godkjent av regionvegsjefen. Utforming av skiltstolper utenfor sikkerhetssonen er ikke regulert

direkte i vegnormalene, og må derfor behandles skjønnsmessig i tråd med disse.

For noen skiltstolper har det ikke vært praktisk mulig å plassere de utenfor sikkerhetssonen. Dette gjelder til sammen fem skiltstolper på en 45 km lang strekning. Disse stolpene ble gjort ettergivende ved bruk av bolter som vil knekke ved påkjøring. Denne løsningen er ikke godkjent i henhold til den europeiske normen for slike master i henhold til håndbok 062. Statens vegvesen Region øst går nå gjennom sine rutiner for å sikre at fremtidige beslutninger og anskaffelser av slike elementer skjer i henhold til håndbok 062.

De resterende to konkrete spørsmål som reises av representanten Halleraker impliserer at Statens vegvesen har omgått eller brutt regelverket. Samferdselsdepartementet er videre kjent med at det er rettet en henvendelse til Klagenemnda for offentlige anskaffelser knyttet til designprogrammet for dette prosjektet. Saken er etter departementets kjennskap ennå ikke avsluttet og departementet har nå derfor i begrenset grad mulighet til å kommentere konkrete forhold knyttet til dette prosjektet.

Kostnad for den valgte løsning sammenliknet med bruk av godkjente master

Anvendte Corten-stolper lå på anskaffelsestidspunktet noe lavere i pris enn master godkjente for bruk innenfor sikkerhetssonen. Uansett var ønsket om en sikkerhetssone fri for skilt og annet avgjørende for valget av løsning slik denne ble nedfelt i prosjektets designprogram.

Vurdering av hvordan omgåelse av regelverket vil kunne påvirke trafikanter og norsk skiltindustri

Plasseringen av store stolper like utenfor sikkerhetssonen vil bli evaluert med hensyn til påkjørsler, synbarhet av skilt og driftserfaringer. Utenom dette E6-prosjektet er normal-løsningen fremdeles at skilt plasseres innenfor sikkerhetssonen. Skiltstolper for store skilt skal da være godkjent i hht EU-normen for ettergivende stolper.

Vegutstyr som anskaffes gjennom hovedkontraktene for store prosjekter er av en slik størrelsesorden at de må legges ut på internasjonal konkurranse. Det vil stride mot grunnleggende krav i regelverket om ikke-diskriminering og likebehandling dersom Statens vegvesen setter krav til konkurransen som tilgodeser den private norske skiltindustrien.