Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:239 (2012-2013)
Innlevert: 07.11.2012
Sendt: 07.11.2012
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 14.11.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forslag til nye forskrifter for havnesikring har nylig vært på høring. Jeg forstår det slik at Kystverket legger opp til innskjerping av regelverket. Det gjelder spesielt forholdet mellom ISPS-godkjente skip og havner som ikke er ISPS klarert. Resultatet vil bli at ISPS-godkjente skip utestenges fra mange anløpssteder langs kysten. Slik effekt vil flytte transport fra sjø til land.
Vil samferdselsministeren sammen med fiskeri- og kystministeren sørge for at nye forskrifter om havnesikring ikke medfører redusert sjøtransport?

Begrunnelse

Ikke bare vil de nye forskriftene om havnesikring kunne føre til redusert transport av gods på sjø; de vil også svekke grunnlaget for kystskipsfart/nærtransport av gods på kjøl. Når det gjennom forskrifter sperres for anløp fjernes også markedsgrunnlag og inntjening for drift av nærskipsfart. Det må være fullt mulig fortsatt å utforme regelverk og håndtere regelverk slik at ikke krav til havnesikring - som nok er nødvendig i havner der trafikken har et visst omfang - stopper sjøtransport med bruk av mindre kaianlegg der omfang av sikringen av praktiske og økonomiske årsaker ikke kan dimensjoneres og praktiseres på samme måte. Kort sagt; et stivbent regelverk må ikke føre til redusert sjøtransport. Et viktig politisk mål innenfor samferdselspolitikken er jo å øke sjøtransport av gods gjennom overføring av transport fra land til sjø.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Spørsmålet er oversendt meg som ansvarlig statsråd for regelverk om sikring av havner og havneanlegg mot terrorhandlinger (havnesikringsregelverket).

Regjeringens klare målsetting er å styrke sjøtransporten og få mer gods over på sjø. Fiskeri- og kystdepartementets intensjon med revisjonen av havnesikringsregelverket er å bygge opp om sjøtransporten som en effektiv og sikker transportform, ved at regelverket blir bedre tilpasset ulikhetene i norske havner og havneanlegg. Samtidig skal det nasjonale regelverket gjengi internasjonalt regelverket på en korrekt måte.

Kystverket har utarbeidet forslaget til nye forskrifter om havnesikring, som skal avløse nåværende forskrift av 3. juli 2007 nr. 825 om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (heretter havnesikringsforskriften). Forskriftsforslaget har vært på høring, med høringsfrist 12. oktober 2012. Kystverket gjennomgår nå høringsuttalelsene, og vil etter en vurdering av forskriftsforslaget opp mot høringsuttalelsene oversende saken til departementet for vurdering og fastsettelse.

I spørsmålsstillingen fremholdes at Kystverkets forslaget til revisjon av havnesikrings-forskriften legger opp til en innskjerping av regelverket, ved at bare ISPS-godkjente havneanlegg kan motta ISPS-skip, dvs. skip i internasjonal fart som omfattes av EU-forordning 725/2004 og ISPS-koden(International Ship and Port Facility Security Code).

Prinsippet i utkastet til nye bestemmelser om at det bare er ISPS-godkjente havneanlegg som kan motta ISPS-skip er imidlertid ikke nytt, men en videreføring av krav i dagens havnesikringsforskrift. Dette er mao. ikke en innskjerping av regelverket. Prinsippet er også i tråd med det internasjonale havnesikringsregelverket som Norge er forpliktet til å implementere.

Prinsippet om at havneanlegget må ha ISPS-godkjenning for det skal kunne motta og betjene ISPS-skip, innebærer at havneanlegget må gjennomføre visse sikringstiltak. Som ledd i arbeidet med å lage et havnesikringsregelverk som er bedre tilpasset ulikhetene i norske havner og havneanlegg, har Kystverket i utkastet til nye forskrifter

foreslått at enkelte havneanlegg, basert på en konkret sårbarhetsvurdering, skal kunne slippe å innføre alle sikringstiltak i sin helhet, eller bare innføre noen få tiltak. Dette vil spesielt kunne få betydning for mindre havneanlegg med begrenset trafikk. Dette innebærer således en lempeligere ordning enn dagens regelverk.

Ifølge Kystverket, som hittil har fulgt opp arbeidet med revisjonen av havnesikringsregelverket, er det ikke lagt opp til en innskjerping som medfører redusert sjøtransport. Forslaget til revidert regelverk har, ifølge Kystverkets tilbakemelding, også i all hovedsak blitt positivt mottatt av brukerne.

Innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser er jeg opptatt av det nye regelverket ikke skal innebære en innskjerping som medfører redusert sjøtransport, men tvert imot føre til en lempeligere og bedre tilpasset ordning for brukerne. Dette er Fiskeri- og kystdepartementets klare holdning når høringsuttalelser og Kystverkets vurderinger skal gjennomgås før forskriftene fastsettes av departementet.