Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:258 (2012-2013)
Innlevert: 12.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Besvart: 20.11.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Sørfold kommune finnes det et deponi kalt Andkilen deponi. Grunneierne som har måttet avstå grunn til dette formålet mener at verken lovverk eller forskrifter er fulgt.
På bakgrunn av dette kan jeg be ministeren uttale seg om han mener alt lovverk og forskrifter er overholdt i denne saken eller om han mener at ansvarlig myndighet ikke har fulgt opp sitt ansvar tilstrekkelig?

Begrunnelse

I utgangspunktet var det en avtale mellom Salten Verk og to grunneiere som lå til grunn for opprettelsen av Andkilen deponi. Etter en tid gikk Sørfold kommune inn og eksproprierte ca. 85 da, dog når det gjaldt en tidsbegrenset bruksrett; til å lagre silisiumdioksydstøv. Det ble gitt anledning til å deponere ca. 73 700 m3 av dette støvet. Grunneierne mener at deponiet ikke oppfyller gitte krav mht. å sikre at grunnvannet ikke forurenses, at andre typer "avfall" lagres der og at volumet er vesentlig større enn tillatt. Grunneierne mener at giftstoffer som PAH, tungmetaller og andre miljøgifter siger inn i grunnvannet. I tillegg mener grunneierne at ansvarlig kontrollfunksjoner ikke er fulgt opp på forsvarlig måte. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens svar.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det vises til brev av 12. november 2012 fra Stortingets presidentskap med spørsmål fra Jan A. Ellingsen om Andkil deponi og Klima- og forurensningsdirektoratets oppfølging av deponiet.

Opplysninger fra Klima- og forurensningsdirektoratets oppfølging av Andkil deponi viser at det har vært deponert avfall i strid med gjeldende tillatelse. Klima- og forurensningsdirektoratet har på tilsyn avdekket flere forhold som er i strid med utslippstillatelsen og Elkem Salten har fått pålegg om fjerning av ulovlig deponerte masser og overvåking. Bedriften er godt i gang med å rette opp de mangler direktoratet har påpekt.

Klima- og forurensningsdirektoratet arbeider nå med å fremskaffe en samlet oversikt over bedriftens virksomhet, herunder deponiet. Klima- og forurensningsdirektoratet avventer nye analyseresultater av de ulovlig deponerte massene i deponiet. Konklusjoner rundt videre oppfølging trekkes først når resultatene fra denne oppfølgingen foreligger.