Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:259 (2012-2013)
Innlevert: 12.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Besvart: 22.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Søndre Follo brannvesen har bedt om større brannbil etter flere store branner i Oslofjordtunnelen, men har fått avslag fra DSB. Brannvesenet mangler også tilstrekkelig materiell andre steder i landet, blant annet i Volda der man har Norges dypeste undersjøiske tunnel. Det kan ikke være sånn at det må flere tunnelbranner til før brannsikkerhet prioriteres.
Hvilke planer har regjeringen når det gjelder innkjøp av industribrannbiler til kommuner med lange tunneler og annen infrastruktur av nasjonal betydning?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Sentral tilsynsmyndighet kan etter brann- og eksplosjonsvernloven pålegge tunneleier å etablere en egen brann- og ulykkesberedskap dersom tunnelen utgjør en ekstraordinær risiko. Eier kan også pålegges å bekoste og vedlikeholde en oppgradering av det kommunale brannvesen. Denne bestemmelsen er først og fremst kommet til anvendelse ved etablering av vegtunnel i kommuner med små ressurser. Der tunnelen er vurdert å utgjøre en ekstraordinær risiko har tunneleier, vanligvis Statens Vegvesen, dekket etablering av nødvendig beredskap.

Når det gjelder Oslofjordtunnelen er det gjennomført tiltak både for å redusere sannsynligheten for alvorlige hendelser, og det er lagt til rette med evakueringsrom i tunnelen hvor trafikanter kan oppholde seg inntil situasjonen er avklart. Søndre Follo Brannvesen IKS, som er et relativt stort samarbeidsbrannvesen mellom kommunene Frogn, Nesodden og Ås og som har slukkeansvaret i tunnelen, har stilt krav om å få oppgradert sin beredskap, blant annet med en stor brannbil som man normalt kun finner på flyplasser og store industrianlegg. Oslofjordtunnelen ligger i et område med relativt kort avstand til store og ressurssterke brannvesen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor vurdert at Oslofjordtunnelen ikke utgjør en så stor ekstraordinær risiko i kommunen at det forsvarer et slikt krav overfor tunneleier.

Jeg viser for øvrig til svar fra samferdselsministeren på skriftlig spørsmål, dokument nr. 15:260 (2012-2013), fra stortingsrepresentant Arne Sortevik om tilsvarende sak.