Skriftlig spørsmål fra Lars Egeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:246 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 08.11.2012
Besvart: 19.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Lars Egeland (SV)

Spørsmål

Lars Egeland (SV): Hva mener samferdselsministeren om komforten på NSBs nye Flirt-tog, vil det bli foretatt brukerundersøkelser for å avdekke hva brukerne mener om komforten, og er det aktuelt å sette inn tiltak for å bedre komforten?

Begrunnelse

Forventningene til de nye Flirt-togene som skulle settes inn bl.a. på Vestfoldbanen, var store. Innkjøpet av Flirt-togene var jo tidenes største investering i Norge på jernbanemateriell.
Da togsettene kom ble det imidlertid umiddelbart reaksjoner på sittekomforten: At det er 5 seter i bredden gjør at setene er så smale at det er få personer som passer til setene. I tillegg er setene harde, og muligheten til å legge ned seteryggen er sterkt begrenset.
Reaksjonene har vært massive og høylytt negative. Mange pendlere prøvde en tid å reise med avganger der de gamle togsettene fortsatt var satt opp. Andre mener at bussen nå er blitt et bedre alternativ. Jeg pendler selv, og er enig i kritikken mot sittekomforten.
Det påhviler NSB som et statsmonopol å sørge for at dialogen med brukerne er til stede. Det er vanskelig å tenke seg at det har vært noen slik kommunikasjon i dette tilfellet. En slik mangel på kommunikasjon bør etter manges mening få konsekvenser for et selskap som forvalter så store offentlige midler.
Da jeg reiste på toget i dag, gjennomførte NSB en stor brukertilfredshetsundersøkelse.
Det var imidlertid ingen spørsmål som ga mulighet til å uttrykke noen mening om sittekomforten i Flirt-togene.
Flirt-togene er en stor investering som skal tjene jernbanen i mange år framover. Da må de bli oppfattet som attraktive. Hvis det er riktig at togreisende og pendlere oppfatter sittekomforten som et stort tilbakeskritt i forhold til tidligere togsett, bør det vurderes tiltak for å bedre komforten og oppfatningen av togsettene. NSB må også gå kritisk i seg sjøl på hvordan en slik situasjon kunne oppstå, hvis brukertilfredsheten er like dårlig som den oppfattes på reaksjoner i media.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er opptatt av at toget fremstår som et konkurransedyktig og godt tilbud for de som ønsker å reise kollektivt. Et av kravene i Trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS er derfor at materiellet skal være egnet til å betjene hovedmarkedet det benyttes i med tilstrekkelig komfort for passasjerene. Dette kravet skal NSB forholde seg til ved bestilling og detaljering av togsett, herunder setebredde. NSB har også ihht. avtalen det operative ansvaret for driften av togtilbudet innenfor de kravene som avtalen definerer.

NSB opplyser at seteløsningen 3+2 ble valgt for å øke kapasiteten i forhold til dagens tog. Setene er i dag så brede de kan være ut fra vognkassens mål og krav til midtgangens bredde. Midtgangens bredde er fastsatt av hensyn til konduktørenes arbeidsforhold. En beslutning om å øke setebredden vesentlig vil kunne redusere de enkelte togenes sittekapasitet og en konsekvens av dette er at flere kunder må stå under togreisen.

NSBs mål er å få flest mulig fornøyde kunder og selskapet har nå, etter å ha lyttet til de kundeklager som har kommet på seteløsningen, bestemt at seteløsningen i FLIRT-regiontogene vil bli endret. Endelig utforming av den nye seteløsningen er foreløpig ikke besluttet av NSB, men arbeidet har høy prioritet. En prosjektgruppe vil utrede ulike alternativer og søke kontakt med brukere og interessenter før endelig beslutning fattes.

NSB gjennomfører generelle kundetilfredsundersøkelser to ganger i året. Flere av spørsmålene har relevans til sittekomforten i togene. Spørsmål om ”setene er behagelige å sitte i” og hvorvidt kunden er ”alt i alt fornøyd med komforten om bord i toget” inngår i undersøkelsen. Når svarene er bearbeidet vil selskapet få en indikasjon på kundenes oppfatning av komforten i de ulike togene og vil således kunne følge kundens vurdering av disse også fremover.

Jeg synes det er positivt at NSB har tatt situasjonen med det nødvendige alvor og lyttet til tilbakemeldingen fra sine reisende.