Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:260 (2012-2013)
Innlevert: 12.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Besvart: 20.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til oppslag i media om brannvesenets mulighet til å slukke brann og yte hjelp ved brann i veitunneler. Det synes som om Statens vegvesen holdning er at trafikanter selv må komme seg ut av tunneler under brann. Vegvesenet viser til EU-regler. Norge har mange veitunneler og får flere, som ofte er lange og også undersjøiske.
Vil statsråden sørge for at brannsikkerheten knyttet til dagens veitunneler blir gjennomgått, og at det sørges for midler til nødvendig brann- og redningsutstyr for lokalt/regionalt brannvesen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det viktigste er å forhindre at det oppstår brann i tunneler, samt å utforme tunnelene på en måte som begrenser eventuell brann mest mulig. Det legges stor vekt på dette både ved bygging av nye tunneler og ved oppgradering av eksisterende tunneler.

I utgangspunktet er all evakuering fra tunnel basert på selvredning i tilfellet brann. Statens vegvesen forventer imidlertid at brannvesenet yter innsats når det er faglig forsvarlig ut fra et sikkerhetsaspekt, ut fra omforent beredskapsopplegg tilpasset den enkelte tunnel. Selvredningsprinsippet er ikke noe spesielt for vegtunneler, og gjelder generelt i forbindelse med evakuering fra et objekt i brann.

Vegtunneler blir overvåket, og utrustet med en rekke typer sikkerhetsutstyr for å gjøre evakuering enklest mulig. Eksempelvis kan nevnes at vegtunneler blir utstyrt med brannventilasjon som gjør det mulig for brannvesenet å komme inn til brannstedet med frisk luft i ryggen. Dette gir brannvesenet gode muligheter for å stanse utviklingen av en brann, og ikke minst mulighet for å yte livreddende innsats.

Sikkerheten og muligheten for selvredning er ivaretatt så langt det er mulig, gjennom krav til tunnelens utforming, sikkerhetsutrustning og overvåking. Norske vegtunneler følger samme standard som gitt i EU-direktiv om krav til sikkerhet for vegtunneler.

Gjeldende regelverk gir muligheter for at kommunen kan søke Statens vegvesen om tilskudd til utstyr og beredskapsmateriell. Statens vegvesen praktiserer denne ordningen på den måten at det blir gitt tilskudd i de tilfeller der en vegtunnel representerer en ekstraordinær risiko, ut over de brannobjekter som allerede finnes i kommunen, når behovet blir dokumentert gjennom en sårbarhets- og risikoanalyse.

For å avklare forventet beredskapsnivå er en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statens Vegvesen, Jernbaneverket, DSB og brannvesenet i ferd med å etableres. Arbeidsgruppen skal blant annet komme med veiledning om hvilken beredskap som skal etableres i f.m. tunneler og om det er behov for endringer i regelverket eller praksis. Gruppens arbeid skal være sluttført til sommeren 2013.

Jeg viser for øvrig til svar fra justisministeren på skriftlig spørsmål, dokument nr. 15:259 (2012-2013), fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud om tilsvarende sak.