Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:247 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 09.11.2012
Besvart: 15.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kjøre- og hviletidsreglene rammer anleggstransporten i stor grad da denne bransjen ofte har turnuser med 4 litt lengre dager og fri den 5. dagen.
Er det mulig å myke opp dagens regelverk for denne næringen slik at det er mer tilpasset dagens praksis?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Kjøre- og hviletidsreglene bygger på tre hovedformål – å ivareta trafikksikkerheten, å ivareta sjåførens arbeidsmiljø og å bidra til like konkurransevilkår i transportnæringen. Gjennom maksimalgrenser for hvor lenge sjåførene lovlig kan kjøre samt minimumskrav til lengden av pauser og hviletider, søker regelverket å oppfylle disse tre formålene på en mest mulig balansert måte.

Regelverket er nedfelt i EU-forordninger, og dermed felles for store deler av Europa, herunder Norge. Likelydende regler er gjeldende også utenfor Europa gjennom FNs avtaleverk. Norge er part også i dette. Nettopp for å ivareta de viktige hensynene som er nevnt over er det lite rom for nasjonale særregler, dvs. at næringens praksis her må tilpasses regelverket – og ikke omvendt.