Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:248 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 09.11.2012
Besvart: 16.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden forsikre Stortinget om at han tar avstand fra forskningsjuks, jf. reportasje på TV2 30. september 2012 der en forskningsrapport bestilt av et europeisk nettverk av fagfolk, legemiddelindustrien og helsemyndigheter bevisst ble endret for å få innholdet i rapporten til å stemme med oppdragsgivernes ønsker?

Begrunnelse

I en reportasje på TV2 30. september 2012 kom det frem at en forskningsrapport om snus har blitt bevisst endret for å få innholdet i rapporten til å stemme med oppdragsgivernes ønsker.
Det er relevant å stille spørsmål ved denne formen for forskningsjuks med bakgrunn i at en av rapportens oppdragsgivere er det norske Helsedirektoratet. Når oppdragsgivere redigerer rapporten på en slik måte at innholdet passer til konklusjonene oppdragsgiver ønsker, undergraves forskning som kilde til kunnskap. Det bidrar likeledes til å diskreditere forskeres innsats i sin søken etter å dokumentere sannhet gjennom etterprøvbare metoder som er bevisst valgt for å unngå tvil når de endelige konklusjonene skal trekkes. Sett i lys av dette, er det viktig å signalisere at handlinger som undergraver tilliten til forskningsresultater gjennom endring av innholdet i vitenskapelige rapporter ikke aksepteres.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg tar selvsagt avstand fra all form for forskningsjuks. Når det gjelder forskningsrapporten om snus som TV2 omtaler 30. september 2012, er Helsedirektoratet ikke kjent med at det skal ha vært foretatt noen manipulering av rapporten. Videre vil jeg påpeke at forskningsrapporten uansett ikke har vært førende for norsk politikk på området.

Den aktuelle forskningsrapporten, ENSP Status Report on Oral Tobacco, fra 2003 ble bestilt fra det nederlandske ekspertorganet STIVORO av paraplyorganisasjonen ENSP (European Network on Smoking Prevention). ENSP er et europeisk nettverk i hovedsak for frivillige organisasjoner involvert i tobakksforebyggende arbeid. TV2 hevder at rapportens konklusjoner er endret av ENSP i ettertid. Det har blitt framstilt som om Helsedirektoratet har vært involvert i manipulering av konklusjonene i snusrapporten. Dette medfører ikke riktighet. Norske helsemyndigheter har ikke vært involvert i redigeringen av rapporten.

De senere årene har det kommet flere nyere kunnskapsoppsummeringer om snus, og norske helsemyndigheter baserer sin omtale av snus på bred og oppdatert forskning. Norsk tobakkspolitikk har således ikke vært basert på den snart ti år gamle rapporten.

Selv om det er enighet om at bruk av snus er mindre helseskadelig enn røyking, har snusbruk likevel alvorlige, negative helsekonsekvenser. En av de nyeste kunnskapsoppsummeringene fra Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt, IARC, fastslo i 2012 at snus er kreftfremkallende. Norge fører på denne bakgrunn en restriktiv tobakkspolitikk overfor alle former for tobakksvarer, også snus. Dette er i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og Tobakkskonvensjonen.