Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:252 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 09.11.2012
Besvart: 16.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan finansministeren presisere at merverdiavgiftsunntaket for omsetning av kunstverk "ved mellommann i opphavsmannens navn" og "formidling av kunstverk for opphavsmannen" gjelder førstehånds omsetning?

Begrunnelse

Landets kunstgallerier er kunstnernes viktigste salgskanal. Førsthåndssalg av kunstnernes verk skjer i hovedsak gjennom kunstgalleriene, og er siden 1970 unntatt fra merverdiavgift. I forbindelse med momsreformen ga Finansdepartementet særskilt unntak for gallerienes tjenester overfor opphavsmannen. I merverdiavgiftsloven er ordlyden fra 1970 og 2002 henholdsvis opphavsmannens omsetning av egne kunstverk" ved mellommann i opphavsmannens navn" og " formidling av kunstverk for opphavsmannen" Merverdiavgifts behandlingen av den aktuelle førstehånds kunstomsetning har vært uomtvistet i 42 år, med unntak av ett tilfelle hvor Klagenemda for merverdiavgift fastslo at unntaket utvilsomt skal gjelde, ettersom salgene reelt skjer direkte fra kunstnerne, hvor galleriet kun inntar en formidlerrolle. Nå viser det seg at Finansdepartementet i det såkalte § 70 fritaket i 2002, presiserte at kommisjonssalg av kunst fortsatt skulle merverdiavgifts beregnes, uten at det i brevet fremkom at denne presiseringen kun gjaldt andrehåndsomsetning av kunst. Gallerier som i generasjoner har forestått førstehåndsomsetning av kunstverk "for opphavsmannen" er nå møtt med at de har drevet alminnelig kommisjonssalg av kunst, og at det av den grunn skulle vært beregnet merverdiavgift av prisen på kunstverket, inkludert galleriets vederlag. Det er retroaktivt lagt til grunn et krav om at salgsdokumentet enten skulle være utstedt av kunstnerens selv, eller "i kunstnerens navn", selv om det ikke råder noen tvil om at der er kunstnerne som eier kunsten på omsetningstidspunktet.
Selv om realiteten er at det skjer omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn, og samtidig formidling av kunstverk for opphavsmannen, blir merverdiavgiftslovens unntak satt til side grunnet utsikkerhet om hvordan "salg i kunstnerens navn" skal fremgå i salgsdokumentet, og grunnet at lov konsipistene ikke har presisert at merverdiavgiftsplikten ved kommisjonssalg gjelder annenhåndsomsetning.
Det synes derfor å være nødvendig å gjøre en nærmere presisering av at virkeområdene for unntakene i merverdiavgiftslovens §§ 3-7(4) og 3-7(5)er førstehåndsomsetning av kunstverk og at merverdiavgiftsplikten for kommisjonssalg gjelder annenhåndsomsetning. I tillegg bør også galleriene bli anvist hvordan realiteten skal avspeiles i salgsdokumentet dersom dagens praksis ikke ansees tilstrekkelig god.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiften er en generell forbruksavgift der avgiftsplikt oppstår ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. Det er generell avgiftsplikt på omsetning av varer og tjenester. Dette innebærer at omsetning av varer og tjenester er avgiftspliktig, med mindre det er gitt et uttrykkelig unntak i merverdiavgiftsloven.

Merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd unntar opphavsmannens omsetning av egne kunstverk fra avgiftsplikt. Det samme gjelder dersom opphavsmannen benytter en mellommann ved slik omsetning, men det er da en forutsetning at omsetningen skjer i ”opphavsmannens navn”. Dette betyr at opphavsmannen er selger av kunstverket, mens mellommannen kun er formidler av salget. Selger mellommannen kunstverket i eget navn, eksempelvis som kommisjonær, får unntaket ikke anvendelse. Se for øvrig omtalen i Ot.prp. nr. 2 (2001-2002) avsnitt 7.2.6.5 om omsetning fra opphavsmannen.

Også mellommannens vederlag for formidling av kunstverket er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se loven § 3-7 femte ledd. Dette unntaket er en lovfesting av unntak gitt av Finansdepartementet 1. februar 2002 med hjemmel i merverdiavgiftsloven (1969) § 70. Av Finansdepartementets vedtak framgår at unntaket ikke berører merverdiavgiftsplikten ved kommisjonær- eller auksjonssalg. Mellommannssalg i form av kommisjon- eller auksjonssalg er dermed ikke omfattet av unntaket.

Ved salg av kunst i et kunstgalleri inntrer, som det framgår ovenfor, dermed ulike avgiftsmessige konsekvenser avhengig av om salgene skjer i opphavsmannens navn eller ikke. En nærmere omtale av de nevnte unntakene er gitt i Merverdiavgifts-håndboken (8. utgave, 2012) avsnitt 3-7.6 flg.

Hva gjelder utferdigelse av dokumentasjon mv. ved salg av kunst ved mellommann, viser jeg til veiledning gitt i Skattedirektoratets uttalelse 22. mars 2006. Uttalelsen er publisert på Skatteetatens hjemmeside. Jeg vil be Skattedirektoratet vurdere om det er behov for presiseringer med hensyn til utforming av salgsdokument.