Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:261 (2012-2013)
Innlevert: 12.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Besvart: 16.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvordan vil statsråden sørge for at beredskapssamarbeide og trening kan etableres mellom forsvar, politi, brann og helse på Rygge militære flystasjon?

Begrunnelse

Forsvarsministeren uttaler til Moss avis, under sitt besøk på Rygge flystasjon denne uken, en langt mer positiv holdning enn sin forgjenger Barth Eide til av å etablere koordinering/samlokalisering av treningsområder og andre fasiliteter for beredskapsetatene på Rygge militære flystasjon.
Det er viktig å trene beredskap og ha areal til dette.
Jeg er opptatt av at Forsvarsministeren nettopp vurderer areal nær Oslo for felles trening og etablering av fasiliteter for nødetater og forsvar, som gjør dette mulig.
Høyre understreket både de økonomiske og operative problemstillingene i LTP-arbeidet våren 2012.
Helikopterberedskapen på Rygge er viktig. Desto viktigere er det at spesialstyrkene spesielt, politiet, forsvaret, brann, helse og helikopterberedskapen får samtrent.
Jeg er også kjent med at det er levert en fagmilitær spesialstyrkestudie til Forsvarsdepartementet.
Skal den militære beredskapen i det sentrale Østlandsområdet, ikke minst Forsvarets evne til å bistå og trene sammen med Politiet og deres vedtatte beredskapssenter på Alnabru, og andre nødetater styrkes, trenges det mye areal.
Rygge er et av svært få aktuelle alternativer dersom man i det hele tatt skal tenke slik koordinering/samlokalisering av treningsområder og andre fasiliteter. Og det bør man!
Og i et større perspektiv: mulig samlokalisering av spesialstyrker og løftekapasitet.
Reisetid til Oslo og omkringliggende befolkningssentra er helt sentralt her. Rygge ligger sentralt i Østlandsområdet.
Det er positive signaler fra en ny minister som fremkommer i Moss avis 8.11.2012- og helt i tråd med Høyres innsigelser og forslag da de vedtok sin LTP i juni 2012.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har i den nye langtidsplanen, Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid, understreket at forsvarssektorens evne til å bistå det sivile samfunnet i krisesituasjoner skal videreutvikles. Målrettet trenings- og øvingssamarbeid mellom Forsvaret og politiet, og mellom Forsvaret og andre relevante aktører på sivil side skal derfor gis høy prioritet.

Gjennom behandlingen av Innst. 388 S (2011-2012), jf. Prop. 73 S (2011-2012), ga Stortinget sin tilslutning til nedleggelse av Rygge flystasjon. Det ble samtidig lagt til grunn at det skulle opprettes et detasjement med Bell 412-helikoptre på Rygge underlagt 339-skvadronenpå Bardufoss. Disse helikoptrene vil kunne støtte politiet og Forsvarets spesialstyrker. Sea King-redningshelikoptre og Oslofiordheimevernsdistrikt HV-01med distriktsstab videreføres også på Rygge. Nedleggelse av virksomheten ved Rygge flystasjon representerer et mulighetsrom ved at frigjort infrastruktur med tilhørende områder kan anvendes til sivile formål. I denne forbindelse kan det også ligge til rette for et økt øvings- og treningssamarbeid mellom Forsvaret og sivile etater.