Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:255 (2012-2013)
Innlevert: 09.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 16.11.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Alle fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan føres opp i Skipsregisteret. Det fremstår ikke som det er pliktig. Skipsregisteret har dermed ikke samme omfang som bilregistrering, som alle vet er påbudt. Det har forkommet flere tilfeller hvor selger ikke informerer kjøper om at båten er registrert, og hvor kjøper senere mister båten fordi den fortsatt står i selgers navn.
Er det i slike konflikter riktig at Skipsregisteret skal ha tyngde som om det var et Realregister, og dermed overstyre salgskontrakter/kvitteringer?

Begrunnelse

I kjølvannet av konkursen i et stort selskap har flere båteiere opplevd at båtene de har kjøpt blir krevd tilbakelevert til konkursboet fordi båtene fortsatt står med selger som eier. Det er av selger lagt pant i båtene, noe kjøperne ikke var klar over, blant annet fordi panten angivelig er blitt påført båten av selger etter at den er solgt.
Det fremstår som klart urimelig at en person som lovlig har kjøpt og betalt en vare, signert alle papirer og handlet i god tro, skal oppleve at varen ikke leveres med bakgrunn i at selger har svindlet eller rotet med formaliteter.
Det vises fra bostyret til at båtene ikke har blitt registrert med ny eier i Skipsregisteret. Kjøper har da heller ikke vært klar over at båten i registeret stod registrert med annen i eier i utgangspunktet. Man finner også at registreringsnummeret ofte har vært godt skjult, slik at man ikke naturlig vil kunne se at båten har et registreringsnummer.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Skipsregisteret er et realregister og det vil således kun være en domstol som kan overprøve et registrert eierskap. Det er ikke pliktig å registrere fritidsbåter mellom 7 og 15 meter i Skipsregisteret, men det foreligger en adgang for eier til å begjære innføring i registeret i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 tredje ledd. Ved overdragelse av et fartøy følger det for øvrig av sjøloven § 13 annet ledd, jf. første ledd, at det skal gis melding til registerføreren innen 30 dager etter endringen.

En godtroende kjøper som befinner seg i en posisjon som skissert i spørsmålet, vil kunne prøve saken for en domstol. Saken vil da være gjenstand for en rettslig prøving der dommeren vil vurdere saken opp mot eventuelle anførsler som blir lagt frem knyttet til kjøpers gode tro, undersøkelsesplikt, forfalskning og underslag fra selgers side etc. En rimelighetsvurdering vil bli foretatt av dommeren i det konkrete tilfellet.