Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:268 (2012-2013)
Innlevert: 14.11.2012
Sendt: 14.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvordan vil statsråden være med på å løse Oslo og Akershus sine utfordringer knyttet til den sterke befolkningsveksten som nå er på vei?

Begrunnelse

Akershus og Oslo vokser kraftig. Prognosene viser at folketallet her vil gå opp med 350 000 i løpet av de neste 20 årene. Antall arbeidsplasser forventes å øke med 8 000-9 000 pr. år. Flere mennesker betyr behov for flere arbeidsplasser og boliger med nærhet til barnehager, skoler, butikker, rekreasjonsområder, kulturtilbud osv. Velfungerende nærmiljøer er i denne sammenheng helt sentralt, noe som krever tett og godt samarbeid på alle nivåer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig i at vi må være oppmerksomme på de utfordringene som sterk befolkningsvekst fører med seg både i Oslo og Akershus, og øvrige deler av landet. På de feltene som omtales i spørsmålet er det mange aktører involvert, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Jeg vil gjøre mitt til at vi skal møte disse utfordringene på en god måte, og samarbeid er sentralt her. Jeg arbeider for tiden med en stortingsmelding om boligpolitikken. Der vil jeg gå nærmere inn på de sentrale spørsmålene i boligpolitikken.

Regjeringen jobber kontinuerlig med å møte viktige utfordringer i bolig- og byggsektoren. Vi har blant annet en pågående satsing gjennom arbeidet med bolig-, by- og områdeutvikling. Målet er å bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og å motvirke negativ utvikling i områdene. Tilskudd kan gis til områder blant annet i Oslo der det er dokumentert dårlige levekår. Her er satsingen i Groruddalen sentral.

Befolkningsvekst fører med seg økt etterspørsel etter boliger. Når det gjelder bygging av nye boliger, er jeg glad for at utviklingen går rett vei. Boligbyggingen tar seg opp, og de siste tallene fra SSB for igangsetting av nye boliger viser at det i 3. kvartal ble igangsatt nærmere 38 % flere boliger enn på samme tid i fjor. Prognoser viser også en økning i boligbyggingen fremover. Prognosesentret anslår at det totalt vil bli igangsatt 30 000 boliger i år, 31 000 boliger i 2013 og 33 000 i 2014.

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for en god forsyning av nye boliger. Staten skal ikke styre hvor mange boliger som skal bygges. Vår oppgave er å sikre gode rammevilkår og å legge til rette for effektive byggeprosesser. Det er viktig at vi kan holde tempoet oppe i plan- og byggeprosesser. Regjeringen har nylig lagt frem en melding om bygningspolitikken. Blant annet har vi et mål om å redusere byråkratiet i byggesaksprosesser.

Tilrettelegging av tomter skjer i kommunene. Det er viktig at kommunene aktivt planlegger og regulerer arealer slik at bygging av boliger kan skje på en mest mulig smidig måte. Boligbygging kan lettest skje der kommunene har en reserve av byggeklare tomter. Dette er oppgaver som er krevende, og det er mange hensyn som skal tas, men de er nødvendige for at boligmarkedet kan fungere og for å forebygge boligsosiale problemer.

Effektive planprosesser er viktig for å holde tempoet oppe i boligbyggingen. Her er vi inne på Miljøvernministerens arbeidsområde. Men jeg er kjent med at det pågår et plansamarbeid om transport og areal mellom Oslo og Akershus for å få til gode regionale løsninger. For å løse boligutfordringer må de aktuelle kommunene samarbeide tett.

Jeg har også gitt min tilslutning til satsingen på InterCity-triangelet. Økt satsing på jernbane mellom sentrum og utkant i pressområder vil gi reduserte reisekostnader i form av tidsbesparelse. Dette vil kunne stimulere til økt boligbygging utenfor sentrumsområdene. Det vil igjen kunne bidra til å dempe prispresset på boliger i sentrumsnære områder.

Avslutningsvis vil jeg nevne at jeg også planlegger å legge fram en Stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken i 2013. Der vil vi blant annet drøfte strategier for å sikre spredt vekst og slik forebygge pressproblemer, blant annet gjennom regionforstørring og flerkjernet byutvikling på det sentrale Østlandet.