Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:269 (2012-2013)
Innlevert: 14.11.2012
Sendt: 15.11.2012
Besvart: 22.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Bør ikke legevakten få tilgang på relevant informasjon om den enkelte pasient, for å unngå feilbehandling og feilavgjørelser som i verste fall kan få fatale konsekvenser for den enkelte?

Begrunnelse

Pasienter som blir akutt syke og må oppsøke legevakten risikerer at det blir foretatt feilavgjørelser i forhold til sykdomsbildet og medisinering da all informasjon om pasienten ligger hos fastlegen og det er ikke tilgang for legevakten å gå inn i databasen om den enkelte pasient.
I tilfeller der pasienten selv ikke er ved bevissthet eller i stand til og selv forklare sitt sykdomsbilde, har den enkelte lege ved legevakten et meget stort ansvar. I tillegg vet vi at det er mange turnusleger som tjenestegjør på legevaktene rundt om det ganske land, noe som kompliserer bildet ytterligere.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er behov for et utviklingsarbeid knyttet til allmennlegetjenesten generelt, og legevaktstjenesten spesielt. Det er et betydelig problem at legevakten i liten grad har tilgang til relevant historikk om pasienter som oppsøker legevakten med akutte medisinske problemstillinger. Det er likeledes et problem at fastlegene ikke mottar informasjon om at deres pasienter har vært på legevakten, og hva som er gjort med dem.

Bakgrunnen for dette er at det har vært både juridiske og tekniske hindringer for en hensiktsmessig informasjonsutveksling. Dette arbeider vi med å endre. Å redusere unødig skade og risiko for skade i helsetjenesten som følge av manglende tilgang til informasjon om den enkelte pasient, er en sentral del av formålet med etablering av nasjonal kjernejournal. Forslag til nødvendige regelendringer for etablering av nasjonal kjernejournal ble fremmet i Prop 89 L og vedtatt av Stortinget 22. juni 2012. Nasjonal kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet ved enkel, rask og trygg tilgang til oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk og annen kritisk informasjon om pasienten. Opplysningene skal være tilgjengelige for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet man blir syk eller får behandling. Både fastleger, sykehus, legevakt, aktører i akuttmedisinsk kjede og pleie- og omsorgstjenesten vil ha behov for tilgang til kjernejournalen. Det er planlagt at Trondheim skal starte en begrenset pilot av kjernejournal ved legevakt, akuttmottak og fastlege høsten 2013. I tillegg til lovbestemmelsen om nasjonal kjernejournal har regjeringen vedtatt en forskrift som gir adgang for etablering av felles journal i formalisert arbeidsfellesskap.

Vi er også i gang med å gå gjennom forskriften som blant annet regulerer legevakttjenesten (akuttmedisinforskriften). Vi vil her foreslå å stille krav til hva slags kompetanse en lege er nødt til å ha for å kunne være legevakt uten bakvakt. For å lette tilgangen til legevakt, skal det innføres et nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler. Uavhengig av hvor i landet man befinner seg, skal man kunne nå legevakt via samme telefonnummer.

Vi har også revidert forskriften som regulerer fastlegeordningen (fastlegeforskriften). Ny forskrift gjelder fra 1.1.2013. Den vil blant annet bidra til at fastlegene tar i mot flere av pasientene som legevakten i dag må ta ved at det stilles krav til tilgjengelighet. En stor andel av dem som oppsøker legevakten, ville foretrekke å gå til egen fastlege hvis de kunne få time på dagen eller dagen etter. På denne måten vil de komme til en lege som kjenner dem og som har relevant journalinformasjon.