Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:278 (2012-2013)
Innlevert: 15.11.2012
Sendt: 16.11.2012
Besvart: 23.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke tiltak prioriterer statsråden for å styrke Oslo-politiet, slik at Oslo igjen blir trygg?

Begrunnelse

Oslo har et volum og kompleksitet i kriminaliteten som er unik i Norge. "Det er en by med nærmere 90 000 anmeldte forhold i året, der ni av ti vinningsforbrytelser forblir uoppklart, voldteksstatistikken skyter i været og 19 personer ble drept bare i fjor" i følge Aftenposten. Mange opplever utrygghet i hverdagen. For å få tilbake innbyggernes trygghet og rettsfølelse, er det viktig med et nært, tilstrekkelig bemannet og kompetent politi. Høyre er opptatt av mer synlig politi og at anmeldte saker blir etterforsket og forfulgt. Vi har derfor i vårt alternative budsjett for 2013 blant annet avsatt 50 mill. kr til flere politifolk i Oslo Politidistrikt i tillegg til en styrking på 200 mill. kr til politiets driftsbudsjett.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Oslo er en trygg by. Ni av ti som bor i Oslo politidistrikt føler seg trygge der de bor og ferdes, viser Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse fra 2010. Befolkningen i Oslo er også blant de som i størst grad opplever at politiet er der det skjer, når det skjer. Tall fra tilsvarende undersøkelse i 2012 er ikke klar ennå, men jeg har ingen grunn til å tro at dette bildet vil bli vesentlig endret.

Antall anmeldte lovbrudd i Oslo var høyere i 2011 enn i 2006. Samtidig har kriminalitetsraten per 1 000 innbyggere gått noe ned. Sett i forhold til befolknings-veksten er det med andre ord ingen økning i den registrerte kriminaliteten i Oslo. Kriminalitetsratene indikerer at det er stabilitet i vinningskriminaliteten, og noe nedgang i henholdsvis voldskriminaliteten og narkotikakriminaliteten.Tabell: Den registrerte kriminaliteten i Oslo. Utvalgte tall for årene 2006 og 2011.

Lovbrudd i alt Vinnings-

kriminalitet Volds-

kriminalitet Narkotika-

kriminalitet

Absolutte tall Per 1000

innb. Absolutte

tall Per 1000 innb. Absolutte

tall Per 1000 innb. Absolutte

tall Per 1000 innb.

2006 81 058 150,6 47 561 88,3 4 465 8,3 6 415 11,9

2011 88 212 147,2 52 905 88,3 4 843 8,1 6 215 10,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Oppklaringsprosenten for forbrytelser totalt sett de siste årene har blitt noe bedre i Oslo og var i 2011 24,1 %. Dette er fortsatt lavt, men det kan forklares med at Oslo har en stor andel av landets vinningskriminalitet. I Oslo utgjorde vinningssakene 58 % av de registrerte anmeldelsene i 2011 mot 41 % for landet forøvrig. Oppklaringsprosenten for vinning i 2011 var 10,2 %, noe som særlig skyldes økningen i antallet lommetyverier.

Det har vært en kraftig økning av antallet anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted fra ca. 10 000 saker i 2010 til ca. 15 000 saker i 2011. Hele 73 % av denne type saker i Norge ble anmeldt i Oslo i 2011. Oslo politidistrikt har styrket arbeid mot det økende antall lommetyverier. Arbeidet har allerede bidratt til flere pågripelser og aktiviteten vil videreføres og bli ytterligere styrket i 2013.

Arbeidet for å redusere innbrudd i boliger har gitt gode resultater og Oslo politidistrikt har fortsatt, som det eneste politidistrikt i landet, nedgang i antall innbrudd. I 2011 ble antallet innbrudd i villaer redusert med nesten 50 % og innbrudd i leiligheter er redusert med over 7 %. Det kan bemerkes at i Oslo politidistrikt var oppklaringsprosenten for innbrudd i villaer ca. 30 % i 2011.

Det var en økning i antallet voldtekter og forsøk på voldtekter i 2011, henholdsvis på 28 % og 48 %. Oppklaringsprosenten for sedelighetssaker var 54 % i 2011. Seksjon for vold og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt er styrket med 10 stillinger i 2011/2012 og vil bli ytterligere styrket. Det ble registrert 19 drap i 2011, hvorav 8 ble drept i bombeangrepet 22. juli 2011.

Det satses særskilt på å øke tryggheten i områder av sentrum som har vært oppfattet som utrygge. Det har vært arbeidet aktivt opp mot åpne rusmiljøer i områdene Oslo S, Vaterland, Grønland og Grünerløkka, både mot omsetning og for å hindre rekruttering til miljøene. De siste årene har det vært en særskilt sentrumssatsing om sommeren for å sikre tilstedeværelse, blant annet gjennom økt patruljering og bruk av mobile politiposter i sentrum.

Oslo har fem politistasjoner som dekker de ulike bydelene. Det satses på tilgjengelighet og synlighet også i bydelene, blant annet gjennom patruljering og oppsøkende virksomhet. Både sentralt og på bydelsnivå er det et godt forebyggende samarbeid mellom politi og kommune gjennom det etablerte SLT-samarbeidet, som i Oslo går under betegnelsen Salto – Sammen lager vi et trygt Oslo. De fem politistasjonene og de femten bydelene deltar alle i dette samarbeidet. Alle bydelene har en egen SLT-koordinator. Det er etablert et politirådssamarbeid med kommunen på strategisk overordnet nivå. Både politi og kommune er representert med sin øverste ledelse i politirådet. Det er et meget godt samarbeid mellom oslopolitiet og Oslo kommune på dette området.

Det er et overordnet mål for regjeringen å sikre at politiet har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Under denne regjeringen har politi og påtalemyndigheten fått tilført betydelige ressurser. Regjeringen er opptatt av at Oslo politidistrikt skal ha gode rammebetingelser. Oslo politidistrikts budsjett har økt fra 1,3 milliarder kroner i 2005 til 2,06 milliarder kroner i budsjettforslaget for 2013.

Regjeringen har prioritert å øke studentopptaket til Politihøgskolen og øke bevilgningene, slik at studentene kan tilbys jobb. Jeg er opptatt av at vi skal ha flere polititjenestemenn og -kvinner i politidistriktene. I styringsdialogmøte med Politidirektoratet i høst påla jeg Politidirektoratet å følge opp distriktene og påse at de når målet om økt politibemanning. Oslo politidistrikt fikk i årene 2009-2012 bl.a. økt budsjettet tilsvarende til sammen 103 nye politiårsverk blant annet for å sikre jobb til ferdigutdannede studenter fra Politihøgskolen. I tillegg har regjeringen foreslått å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 30 mill. kr i 2013 for å kunne tilby jobb til om lag 70 av de nyutdannede politihøgskolestudentene som uteksamineres fra PHS i 2013. I forbindelse med regjeringens tiltakspakke i 2009, jf. St.prp. nr. 37 (2008-2009), fikk Oslo politidistrikt tildelt 100 årsverk. Denne styrkingen skulle blant annet frigjøre om lag 60 årsverk som ble brukt til transport og vakthold til operativ polititjeneste.

I tillegg til økt bemanning er det i 2013 foreslått en bevilgning til planlegging av et nytt beredskapssenter. Målet er at dette vil bedre politiets beredskap og responstid. Videre er det foreslått en økning i budsjettet for å sikre at helikoptertjenesten er operativ døgnet rundt.

Det er politimesteren som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og han vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste. Slik må det være fordi politimesteren kjenner de lokale utfordringene og kan vurdere hvilke tiltak som gir best effekt. Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Svaret med tabell i pdf-format