Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:280 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 27.11.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): I Barbu i Arendal har utbygningsplanene pågått i 16 år. Riksantikvaren har vært klar over dette da bevaringsmyndighetene har vært involvert tidlig, saken er særdeles godt belyst i pressen og høringsfristen har vært annonsert på vanlig måte.
Kan Riksantikvaren komme med innsigelser, eller true med det når de ikke har overholdt høringsfrister og er brev/mail med opplysninger som er sendt til Riksantikvaren unntatt offentligheten?

Begrunnelse

Aust-Agder fylkeskommune har fått brev fra Riksantikvaren der det bes om at fylkesutvalget i Aust-Agder må nedlegge innsigelse mot en utbygging i bydelen Barbu i Arendal sentrum. Dette fordi Riksantikvaren mener at det i revidert reguleringsplan for området bygges for høyt, og at dette vil kunne forringe opplevelsesverdien av Barbu kirke. I brevet fra Riksantikvaren heter det at dersom ikke fylkesutvalget legger ned innsigelse, så vurderer Riksantikvaren å gjøre dette selv. Dette brevet gjorde så at Arendal kommune måtte utsette høringsfristen med 14 dager.
Fylkesutvalget vedtok å ikke legge ned innsigelse med sju mot to stemmer. Et betydelig flertall i bystyret i Arendal har vedtatt det samme. Denne saken har vært til politisk behandling gjennom 16 år, og har også tidligere vært til vurdering hos bevaringsmyndigheten uten innsigelser fordi Barbu som helthetlig område, ikke har vært vurdert som verneverdig. Forut for forrige bystyrebehandling i Arendal anbefalte fylkesutvalget å bygge høyt og konsentrert på denne tomt.
Det er utrolig at riksantikvaren har forholdt seg taus og ikke fremmet innsigelser tidligere, i og med at bevaringsmyndighetene tidligere har vært inne.
Dette føles som trenering av saken, og saken har allerede pågått, som jeg tidligere har sagt, i hele 16 år.
Viser også til skriv fra Miljøverndepartementet (31.08.12 ref. 12/3072) til landets fylkesmenn om å nedlegge innsigelser der bynære området IKKE utbygges med høy utnyttelsesgrad. Arendal kommune har altså fulgt denne anmodningen.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Saken gjelder detaljregulering av området ved Barbu i Arendal, et planarbeid som det ble varslet oppstart om i august 2012. Miljøverndepartementet har fått opplyst fra Riksantikvaren at saken er fulgt opp fra deres side i henhold til avtalt arbeidsfordeling mellom dem og fylkeskommunen. Riksantikvaren varslet fylkeskommunen 26. oktober i år om at de ønsket saken oversendt, dersom fylkesutvalget ikke reiste innsigelse til saken, og at de eventuelt ønsket å reise innsigelse til detaljplanen. Riksantikvaren ba om å få utsatt svarfrist til 14. desember, og kommunen har utsatt fristen.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn i den pågående saken, både fordi ansvaret for oppfølgingen ligger i direktoratet og fordi jeg på et senere tidspunkt kan få saken som en innsigelsessak. For øvrig kan jeg opplyse om at Riksantikvaren er omfattet av de alminnelige forvaltnings- og offentlighetsregler.