Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:282 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 27.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Norsk konkurranseutsatt virksomhet som ikke er oljerelatert sliter tungt i tøffe internasjonale markeder og med en særnorsk kostnadsutvikling. Transport er en tung og viktig konkurransefaktor og kostnad, spesielt for næringslivet i distriktene. Finland øker nå totalvekten på lastebiler til 76 tonn og beregner logistikkgevinsten til 60 mill. euro i tillegg til en betydelig miljøgevinst. Sverige eksperimenterer med noe av det samme.
Vil statsråden ta initiativ slik at norsk konkurransekraft kan bedres tilsvarende?

Begrunnelse

Transportkostnadenes betydning, både i forhold til miljø og konkurransekraft, er betydelig. Det er uhyre viktig at norsk næringsliv ikke får ytterligere belastninger. Det er nok å minne om treforedlingens utfordringer og hva det vil bety for verdiskaping og aktivitet i hele distrikts-Norge om vi ikke lykkes med å få distriktsnæringer som skogbasert virksomhet på offensiven i den internasjonale konkurransen.
Skogbruk, trebearbeiding og treforedling er slik sett en meget tydelig indikator på fortrengingsproblematikken som norsk oljevirksomhet skaper. De internasjonale markedene er tøffe, men i stabil utvikling. Ressursen har åpenbare fortrinn i miljøsammenheng og det er forventninger om nye utviklingsmuligheter i tråd med at hele verdensøkonomien retter fokus mot en sterkere forankring i fornybare ressurser. Den norske ressursbasen er stor og fortsatt voksende, men underutnyttet. Det ligger store muligheter for økt aktivitet, og transport- og logistikkutfordringene er sentrale for å utløse potensialet.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er svært opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår for norsk næringsliv, og å stimulere til miljøvennlige transporter.

Innenfor de rammene hensynet til fremkommelighet, infrastruktur og EØS-regelverket setter, tilstreber vi å gjøre dette.

Finland og Sverige har ved tiltredelse til EU fremforhandlet nasjonale særbestemmelser for vekter og dimensjoner på kjøretøy, utover rammene som følger av direktiv 96/53/EF.

Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av direktiv 96/53/EF om vekter og dimensjoner. Innenfor dette direktivet, vil det kun være aktuelt å innføre økt totalvekt utover 50 tonn for tømmervogntog og modulvogntog.

Jeg viser til at vi i Norge nå foreslår å øke største tillatte lengde for tømmervogntog fra 22 til 24 meter, og til at Vegdirektoratet vurderer å foreslå økt tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn.

Jeg viser videre til at det pågår en nasjonal prøveordning med modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn. Det skal foretas en evaluering av denne prøveordningen i 2014 og en sluttevaluering i 2016-2017 før det avgjøres om prøveordningen skal gjøres permanent.

Norges særegne infrastruktur med hensyn til kurvatur, og topografi innebærer imidlertid at de vurderingene som er lagt til grunn i det finske forslaget ikke uten videre kan gjøres gjeldende i Norge.

Jeg vil avvente sluttevalueringen for modulvogntog før jeg eventuelt vil ta initiativ til endringer.