Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:289 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 27.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden klargjøre på hvilken måte ekstern kompetanse, herunder utenlandsk ekspertise, blir bragt inn i arbeidet med "politianalyse", samt redegjøre for hvilket mandat dette utvalget vil få?

Begrunnelse

På Politiets landsmøte i Molde varslet statsråden nylig at hun vil sette ned et utvalg som skal utarbeide en "Politianalyse". Høyre er forsiktige optimister knyttet til dette arbeidet, etter at regjeringen i flere år har avvist Høyres tanke om en bredt anlagt politistudie. Tidsfristen for den varslede "politianalysen" er svært knapp, noe som stiller store krav til gjennomføringen i den grad man ønsker den dype analysen som Høyre har forutsatt, og som er nødvendig hvis man skal etablere nødvendig samsvar mellom politiets oppgaver og etatens ressurser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen har gitt utvalget som skal gjennomføre en analyse av politiet et bredt mandat for sitt arbeid. Utvalget skal blant annet vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Videre skal utvalget vurdere om sentrale administrative ressurser kan omdisponeres for å gi mer politikraft ute i distriktene samt hvilke endringer som kan gjøres slik at politiets oppgaver kan løses bedre og mer effektivt.

Utvalget har fått en utfordrende og viktig oppgave. Medlemmene i utvalget tar med seg variert kompetanse inn i arbeidet. Utvalget har i tillegg mulighet til å benytte seg av ekstern konsulentbistand. Jeg forventer at utvalget sørger for et bredt tilfang av informasjon å bygge analysen på, og at det herunder ser på erfaringer fra andre land.