Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:286 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 26.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Jernbaneverkets prioriteringer har ført til oppsigelser og permitteringer blant private jernbaneleverandører det siste året. Flere står på trappene. I tillegg har Jernbaneverket nå bedt tilbydere om å forskuttere arbeider som først skal betales i 2014.
Har statsråden noen forklaring på hvorfor det er krise i norsk jernbane på vedlikeholdssiden, samtidig som Stortinget har økt bevilgningene til vedlikehold?

Begrunnelse

Norge trenger en moderne, pålitelig og robust jernbane med god konkurranseevne overfor andre transportmidler. Det er viktig at jernbanen drives effektivt, med produktivitetsmålinger og dokumentasjon både på vedlikehold og investeringer.
Regjeringen har lovet tidenes jernbaneløft. Samtidig ser vi nå kutt i vedlikeholdsmidlene. Flere private aktører har gått konkurs, verdens største jernbaneselskap har trukket seg ut og flere norske selskaper har permittert, varslet oppsigelser og flere står i akutt fare for avvikling.
Høyre har tidligere foreslått å omstrukturere Jernbaneverket og NSB, på samme måte som tidligere er blitt gjort med Avinor. Driften av de offentlige flyplassene i Norge er i dag en suksess, og regjeringen planlegger å ta 438 mill. kroner i utbytte fra selskapet i 2013. Regjeringen har tidligere stemt mot alle forslag om å gjennomføre nødvendig modernisering av Jernbaneverk.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I 2013 foreslår Regjeringen å bevilge ca. 11,4 mrd. kr til Jernbaneverket som tilsvarer en økning på ca. 1,4 mrd. kr eller 14,3 pst. i forhold til saldert budsjett for 2012. Bevilgningsøkningen forutsettes brukt til å opprettholde en rasjonell videreføring av igangsatte investeringsprosjekter, til videre planlegging av Follobanen samt drift og vedlikehold.

Foreslått bevilgning til drift og vedlikehold er på ca. 5,2 mrd. kr som nominelt er på samme nivå som tilsvarende budsjett for 2012, som var på et historisk høyt nivå. Driften og vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen må ses i sammenheng og er derfor budsjetter på samme post (23). I første del av planperioden 2010–2013 i NTP 2013-2019 har det vært gjennomført en betydelig satsing på drift og vedlikehold. Den samlede bevilgningen ligger ca. 2 mrd. kr høyere enn planrammen i NTP og innebærer en oppfølging på 110,5 pst. i forhold til planramme til drift og vedlikehold.

Prioriteringen av foreslått bevilgning til drift og vedlikehold for 2013 er i samsvar med Jernbaneverkets forslag. Den er fordelt med ca. 3,1 mrd. kr til driften som utgjør en økning på ca. 400 mill. kr eller 13 pst, mens avsetningen til vedlikehold er redusert med ca. 355 mill. kr eller ca. 14,5 pst. Reduksjonen skyldes at det i 2013 vil være behov for en betydelig styrking av Jernbaneverkets driftsbudsjett. Det er behov for å øke aktivitets- nivået på flere områder, særlig trafikkstyring, vinterberedskap, kompetanseutvikling, rekruttering innenfor jernbanefagene, publikumsinformasjon og planlegging.

Innenfor den foreslåtte avsetting til vedlikehold i 2013, som fremdeles er forsvarlig høy, dvs. om lag 2 mrd. kr, har Jernbaneverket ut fra et faglig grunnlag for standarden på jernbaneinfrastrukturen, prioritert tiltak som gir best effekt på kort sikt for å ha en infrastruktur hvor togene kan gå sikkert og i henhold til ruteplanen. Samferdsels- departementet har ikke funnet det riktig å overprøve Jernbaneverkets vurdering av hvordan avsatte midler til vedlikehold skal disponeres.

Jernbaneverket er ikke er kjent med at tilbydere er bedt om å forskuttere arbeider innenfor vedlikehold. Samferdselsdepartementet vil bemerke at det vi i tilfelle ville være et brudd på Jernbaneverkets fullmakter.