Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:291 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 27.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er i dag et generelt krav om regelmessig etterutdanning av yrkessjåfører. Troms Folkeblad hadde 13. november en sak om en yrkessjåfør som har kjørt lastebil i 50 år, og som ikke fikk dispensasjon fra kravet om etterutdanning som koster 15 000 kroner.
Ser statsråden at etterutdanningskravet er med på å skyve eldre yrkessjåfører ut av arbeidslivet, og i hvilken grad har regjeringen vurdert å åpne for å kunne gi dispensasjon for yrkessjåfører som nærmer seg pensjonsalder?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF) stiller krav om etterutdanning for yrkessjåfører. Hovedformålet er å bedre trafikksikkerheten, sikre like konkurransevilkår, samt fremme rekruttering og omdømmet til yrket. Etterutdanningen har en varighet på 35 timer og skal gjennomføres hvert femte år. De nærmere reglene om dette fremgår av yrkessjåførforskriften av 16. april 2008 nr. 362.

Yrkessjåførdirektivet gir i dag mulighet for dispensasjon fra kravet til etterutdanning, men bare der den aktuelle transporten anses for å ha liten innvirkning på trafikksikkerheten, eller der direktivets krav vil medføre en uforholdsmessig økonomisk eller sosial byrde. Dette tilsier en generelt restriktiv dispensasjonspraksis og en konkret vurdering i den enkelte sak. Med henvisning særlig til trafikksikkerhetshensynet vil et generelt unntak på grunn av alder ikke være aktuelt.