Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:287 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 23.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Dersom det er åpnet konkursbehandling i et selskap, mener finansministeren kreditor må vente til bobehandlingen er avsluttet før innbetalt merverdiavgiftsbeløp kan refunderes fra myndighetene?

Begrunnelse

Det kan være snakk om beløp som likviditetsmessig kan ha stor betydning for en bedrift. Om man må vente helt til bobehandlingen er avsluttet virker det urimelig da en bobehandling kan ta opptil flere år fra den åpnes til bobehandlingen blir avsluttet. Hvis kreditor har vesentlige uoppgjorte poster hos konkursdebitor så kan det få store økonomiske konsekvenser å måtte vente på en refusjon.
Skattemessig kan man kreve fradrag for tapet når visse kriterier er oppfylt. En utestående fordring anses endelig tapt dersom:
Det er foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller vil gi fordringen dekning, eller fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.
Det er manglende betalingsevne som hjemler tapsføring.
Det foreligger etter Skattedirektoratets syn ikke et reelt tap ved manglende betalingsvilje (BFU 39/04). En fordring anses heller ikke tapt i den utstrekning den er sikret ved pant, kausjon e.l., jf. Merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 annet ledd.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiften er en generell forbruksavgift der avgiftsplikt oppstår ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. Ved omsetning av varer og tjenester er vederlaget beregningsgrunnlaget for avgiften.

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften kan korrigeres dersom en utestående fordring som det tidligere er beregnet merverdiavgift av, må anses endelig konstatert tapt på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne. Det følger av merverdiavgiftsloven § 4-7.

Nærmere bestemmelser om når en utestående fordring anses endelig tapt er gitt i merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1. Etter bestemmelsens første ledd bokstav c anses en utestående fordring tapt dersom ”offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning”.

Det er altså ikke stilt krav om at en konkursbehandling i skyldnerens bo er avsluttet. Det er tilstrekkelig at konkursbehandlingen gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning. Det kan dermed ikke stilles krav om at konkursbehandlingen i skyldnerens bo er avsluttet før et utestående krav kan konstateres endelig tapt og beregningsgrunnlaget kan korrigeres. Avgiftsmyndighetene vil normalt godta en korrigering basert på et forsvarlig skjønn over hvilken dekning den enkelte fordring vil oppnå i boet. Når boet er oppgjort, må det eventuelt foretas en endelig korrigering.